platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Help Desk – Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πρόσκληση “Ensure the highest level of protection of privacy and personal data” (REC-RDAT-TRAI-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ»

Σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής Juncker, η μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία μιας «Συνδεδεμένης Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» και ενός «Χώρου Δικαιοσύνης και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που Βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη» και την εφαρμογή της το 2018 που χρειάζεται αποτελεσματική και ομοιόμορφη προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Ensure the highest level of protection of privacy and personal data”...

1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020»

Ο γενικός στόχος του ENI CBC MED 2014-2020 είναι η προώθηση της δίκαιης, ισότιμης και βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης, η οποία μπορεί να προωθήσει τη διασυνοριακή ολοκλήρωση και να αξιοποιήσει τα εδάφη και τις αξίες των συμμετεχουσών χωρών.

Το πρόγραμμα θα επιτύχει τον γενικό του στόχο μέσω δύο πρωταρχικών στόχων, τεσσάρων θεματικών στόχων και έντεκα προτεραιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα: 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνήθη έργα (standard projects) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού...

Πρόσκληση “Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime” (JUST-JACC-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

Οι στόχοι αυτής της πρόσκλησης είναι:


Α) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι ύποπτα ή κατηγορούνται για εγκληματικότητα (προτεραιότητα των διαδικαστικών δικαιωμάτων) και


Β) συμβολή στην αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (προτεραιότητα των δικαιωμάτων των θυμάτων).

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the...

Πρόσκληση “Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma integration” (REC-RDIS-DISC-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση εθνικών ή διακρατικών σχεδίων με στόχο:
1. Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού στην κοινωνία και προώθηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ.

 1. Προώθηση της διαχείρισης της πολυμορφίας στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα: προσδιορισμός των υφιστάμενων πρακτικών, μέτρηση των οφελών διαχείρισης της ποικιλομορφίας και ευαισθητοποίηση. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες ενδέχεται να συνδέονται με την έναρξη και την εφαρμογή Χάρτων Ποικιλομορφίας.
  3. Καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρομά μέσω: δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Να εντοπίσουν και να ανταλλαχθούν καλές πρακτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά, ιδίως στην εκπαίδευση και τη στέγαση, και να προωθήσουν την ενδυνάμωση των Ρομά (νεολαία και γυναίκες) καθώς και την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ρομά.
 2. Ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (ιδίως των νέων).
Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Support national or transnational projects on non-discrimination and Roma...

Πρόσκληση “Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance” (REC-RRAC-RACI-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη σχεδίων που συμβάλλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων μπορούν να διερευνήσουν τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και μορφών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινοτήτων και των διεθνών οργανισμών και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης. Ενώ οι προτάσεις δεν χρειάζεται να είναι διακρατικές, η προστιθέμενη αξία των σχεδίων που αφορούν οργανισμούς από περισσότερες από μία συμμετέχουσες χώρες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance”...

Πρόσκληση “Prevent and combat gender-based violence and violence against children” (REC-RDAP-GBV-AG-2017) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Προτεραιότητες αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι:
1.1 Πρόληψη της βίας με βάση το φύλο: Η έμφαση δίνεται στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στην αλλαγή κοινωνικών στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να τερματιστεί η ανοχή όλων των μορφών βίας.
1.2 Προστασία και υποστήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου και βίας κατά των παιδιών.
1.3 Ο συντονισμός και / ή η προσαρμογή των υπηρεσιών στήριξης για τη σεξουαλική βία και τη βία με βάση το φύλο θα συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (παιδιά, γυναίκες, LGBTQI άτομα, νέους άνδρες και αγόρια).
1.4 Θεραπεία των δραστών, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη.
1.5 Εθνικά πλαίσια συντονισμού ή σχέδια δράσης για τη βία κατά των παιδιών (υποστήριξη των κρατών μελών και άλλων παραγόντων) που θα υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πλαισίων συντονισμού για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Prevent and combat gender-based violence and violence against children”...

Πρόσκληση “EUROPEAN INCUBATION NETWORK FOR CCIs – FASHIONTECH” (COS-2017-3-04-1) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COSME»

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν δημιουργικές, καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογία και άλλη σχετική τεχνογνωσία.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “EUROPEAN INCUBATION NETWORK FOR CCIs – FASHIONTECH” (COS-2017-3-04-1) στα πλαίσια του...

Πρόσκληση “EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs – TOURISM” (COS-2017-3-04-2) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «COSME»

Ο κύριος στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα της μόδας και του τουρισμού μέσω εκκολαπτηρίων (incubators) που ενσωματώνουν δημιουργικές, καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογία και άλλη σχετική τεχνογνωσία.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs – TOURISM” (COS-2017-3-04-2) στα πλαίσια του...

Πρόσκληση “Supporting initiaves in the field of drugs policy” (JUST-2017-AG-DRUG) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιοσύνη»

Ο ειδικός στόχος των υποστηρικτικών πρωτοβουλιών στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά είναι η υποστήριξη σχεδίων στον τομέα της πολιτικής για τα ναρκωτικά όσον αφορά τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας και πρόληψης του εγκλήματος που συνδέονται στενά με τον γενικό στόχο του προγράμματος, που δεν καλύπτονται από το Εργαλείο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ή από το τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας ( 2014-2020).

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Supporting initiaves in the field of drugs policy” (JUST-2017-AG-DRUG) στα πλαίσια...

Πρόσκληση “Modules for master degrees in Art and Science” (Connect/2017/3346110) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»

Οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό κενό δεξιοτήτων στη διέλευση της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας. Η δράση αυτή, που παρέχεται από την Creative Europe, στοχεύει στην προώθηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης σε μεταπτυχιακά προγράμματα και πανεπιστημίων, προωθώντας διατομεακά προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την τεχνολογία με τις τέχνες.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση “Modules for master degrees in Art and Science” (Connect/2017/3346110) στα πλαίσια του...

Πρόσκληση για τα Δίκτυα Μεταφοράς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «URBACT III»

Το URBACT III είναι η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ'όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με Ελληνική όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση για τα Δίκτυα Μεταφοράς στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «URBACT III»

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urban Innovative Actions

Κύριος στόχος της Πρωτοβουλίας UIA είναι να παράσχει στις αστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και μη αποδεδειγμένες ιδέες που αντιμετωπίζουν διασυνδεδεμένες προκλήσεις, καθώς και να πειραματιστούν όσον αφορά τρόπους με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρωτοβουλίας UIA από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα UIA θα επιλεγούν μέσω ετήσιων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί ενός ή περισσότερων θεμάτων που θα προτείνει η Επιτροπή. Κάθε δράση μπορεί να λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο πρέπει να υλοποιείται εντός μέγιστης περιόδου 3 ετών.

Επιλέξιμες να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες αρχές:

a. Οιαδήποτε αστική αρχή τοπικής διοικητικής μονάδας οριζόμενη, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 κατοίκους

b. Κάθε ένωση ή ομάδα αστικών αρχών τοπικών διοικητικών μονάδων που καθορίζεται, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον 50.000 κατοίκους. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται διασυνοριακές ενώσεις ή ομάδες, ενώσεις ή ομάδες από διάφορες περιφέρειες και/ή κράτη μέλη

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων που άπτονται των ακόλουθων θεμάτων:

Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων

Κυκλική οικονομία

Βιώσιμη αστική κινητικότητα

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €50.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 14 Απριλίου 2017

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ :

Θεοδώρα Ζαχαριά

e-mail : thzachar@gmail.com

τηλ. : 2103250300

--

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραμμα έχει Συνολικό Προϋπολογισμό €439,470,000 και ενισχύει δράσεις στους τομείς Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μετανάστευση και Ιθαγένεια, όπως:

 • Ανάλυσης δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.

 • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.

 • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.

 • Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Πρόσκληση για την υποστήριξη της βελτίωσης ικανότητας φορέων αρμόδιων για θέματα ασύλου και μετανάστευσης, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και τη ασφάλεια των ανήλικων μεταναστών («To support capacity building on rights of the child and child protection for professionals in asylum and migration», REC-RCHI-PROF-AG-2016)

Η πρόσκληση με κωδικό REC-RCHI-PROF-AG-2016, χρηματοδοτεί δράσεις για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού, εστιάζοντας κυρίως στις κοινωνικές και επαγγελματικές δομές που εργάζονται σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής ανηλίκων. Ο στόχος της πρόσκλησης εστιάζεται στην διασφάλιση καλύτερης προστασίας και σεβασμού για τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενίσχυση του συστήματος φροντίδας και διαβίωσης των ασυνόδευτων παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και του μηχανισμού συνεργασιών των δομών που ασχολούνται με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ανήλικων μεταναστών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.550.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 13 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για την υποστήριξη ολοκληρωμένης και παιδο-κεντρικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα παιδιά θύματα βίας (με τίτλο «To support integrated and multidisciplinary child-centred approaches to child victims of violence» και κωδικό REC-RDAP-CHIL-AG-2016)

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των ολοκληρωμένων πρακτικών αντιμετώπισης των θεμάτων σχετικά με την βία με θύματα παιδιά, εστιάζοντας σε παιδοκεντρικές προσεγγίσεις όπως οι στέγες διαβίωσης παιδιών και τα πρότυπα Barnahus, ώστε σε συμμόρφωση με την Οδηγία Directive 2012/29/EU, οι δράσεις που θα ενισχυθούν, να συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση των μεθόδων αναφοράς, διερεύνησης, θεραπείας, παρακολούθησης και εμπλοκή της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις βίας ενάντια στα παιδιά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 13 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για την υποστήριξη διαλόγου και βέλτιστων πρακτικών που προωθούν τη διαλλακτικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό («Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance and mutual respect» με κωδικό REC-RRAC-RACI-AG-2016)

Ο διάλογος και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη και τους αρμόδιους Εθνικούς Φορείς στην προώθηση διαλλακτικότητας και αμοιβαίου σεβασμού στη ορθή και πλήρη υλοποίηση των προβλεπόμενων της Οδηγίας Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας με μέσα ποινικού δικαίου, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων και εργαλείων για την αποτελεσματική πρόβλεψη και καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών υποκινούμενων από προκαταλήψεις.

Οι προτεραιότητες της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες :

 • Δράσεις λαϊκών στρωμάτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση Αντισημιτισμού και εκδηλώσεων μίσους και μισσαλοδοξίας ενάντια στους Μουσουλμάνους

 • Έργα πρόβλεψης και καταπολέμησης ομοφοφίας και τρανσφοβίας

 • Δράσεις προώθησης και ανάπτυξης εργαλείων και πρακτικών πρόβλεψης, παρακολούθησης και καταπολέμησης εκφράσεων μίσους μέσω διαδικτύου, περιλαμβανομένης της χρήσης του ποινικού δικαίου

 • Δράσεις δημιουργίας κλίματος καλύτερης κατανόησης μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και της πρόληψης και της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσα από δραστηριότητες διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  €4,475,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 5 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο «Pilot Project "Europe of diversities"» και κωδικό REC-RPPI-EUDI-AG-2016

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος για την «Ευρώπη των διαφορών» είναι να ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία»,  τόσο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  €1,000,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 28 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο « Action grants to foster the successful inclusion and participation of European citizens in their host EU country's civic and political life» και κωδικό REC-RCIT-CITI-AG-2016

Η πρόσκληση αποσκοπεί να προωθήσει και να ενισχύσει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης. Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ανάπτυξης, προσδιορισμού και προώθησης της ανταλλαγής και της διάχυσης καλών πρακτικών στην ΕΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της επιτυχούς ενσωμάτωσης και συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στα πολιτικά και αστικά δρώμενα στην χώρα προέλευσής τους στην ΕΕ (π.χ. μέσω δομών υπηρεσιών και πληροφόρησης μίας στάσης )

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1,161,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 17 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο «Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage» και κωδικό REC-RDAP-AWAR-AG-2016

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, και την προστασία των θυμάτων τέτοιων βία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 2,000,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 8 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο «Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators» και κωδικό REC-RDAP-AWAR-AG-2016

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών , καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων , και την προστασία των θυμάτων τέτοιων βία

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ που αφορά στον καθορισμό των βασικών αρχών σε θέματα δικαιωμάτων, προστασίας και υποστήριξης θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, καθώς και της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ, του Κανονισμού 606/2013 επί θεμάτων αμοιβαίας αναγνώρισης μέτρων πολιτικής προστασίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 4,000,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 8 Μαρτίου 2017

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Επιμελητήρια
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : thzachar@gmail.com

Σημείο Επαφής EE:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

URBACT Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης: Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τοπικές αρχές των πόλεων για να εκπονήσουν τοπικά σχέδια

Η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και ο συμμετοχικός σχεδιασμός βρίσκονται στην καρδιά του προγράμματος URBACT.
Οι αστικές αρχές που εμπλέκονται στα θεματικά δίκτυα του URBACT οφείλουν να συστήσουν την Τοπική Ομάδα Στήριξης URBACT (URBACT Local Group – ULG). Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από διαφορετικά τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη, ευρισκόμενα τόσο εντός όσο και εκτός της δημοτικής αρχής, έτσι ώστε να εκπονήσουν όλοι μαζί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα απαντά στις τοπικές προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη τους.
Από τις 24 έως τις 26 Αυγούστου 2016, το Θερινό Πανεπιστήμιο του URBACT (URBACT Summer University) που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ συγκέντρωσε περισσότερους από 380 εκπροσώπους από τις 170 ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στα δίκτυα του URBACT, για να τους εκπαιδεύσει στο πώς να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές χρησιμοποιώντας τον κύκλο σχεδιασμού δράσεων που περιγράφεται παρακάτω.

Αυτός ο πρότυπος κύκλος σχεδιασμού δράσεων βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις τοπικές αρχές (είτε αυτές συμμετέχουν στο URBACT είτε όχι) που είναι πρόθυμες να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική, ή ακόμη και ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης, και αυτό να το κάνουν με έναν συμμετοχικό και ολοκληρωμένο τρόπο (λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και φυσικές διαστάσεις των τοπικών προκλήσεων).
Το κύριο προαπαιτούμενο αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας Τοπικής Ομάδας, μιας ομάδας τοπικών ενδιαφερόμενων μερών (πολίτες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, ιδιωτικός τομέας, εργαζόμενοι του δήμου) που ενδιαφέρονται για τα τοπικά προβλήματα ή για τη συγκεκριμένη θεματική του σχεδίου δράσης.

URBACT Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης: Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι τοπικές αρχές των πόλεων για να εκπονήσουν τοπικά σχέδια

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) - Υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο «EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας»

Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Βοηθά στο να δρομολογηθούν έργα με ευρωπαϊκή διάσταση, επιτρέπει σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή, χρηματοδοτεί έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.

Οι προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό, το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για:

 • έργα διακρατικής συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι αναλαμβάνουν τομεακές ή διατομεακές δραστηριότητες·

 • δραστηριότητες ευρωπαϊκών δικτύων πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες·

 • δραστηριότητες από οργανισμούς με ευρωπαϊκό προσανατολισμό για την προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και την τόνωση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών παραγόντων και την κυκλοφορία των έργων, με τη δυνατότητα να ασκήσουν ευρεία επίδραση στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και να αποφέρουν διαρκή αποτελέσματα·

 • έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και περαιτέρω προώθηση των μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας.

Επιλέξιμα σχέδια:

Το υποπρόγραμμα Πολιτισμός αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που έχουν ως κυρίως αντικείμενο τα εξής:

Α. διακρατική κινητικότητα

B. ανάπτυξη ακροατηρίου

Γ.1. ανάπτυξη ικανοτήτων - ψηφιοποίηση

Γ.2. ανάπτυξη ικανοτήτων - νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Γ.3 ανάπτυξη ικανοτήτων - εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ανάλογα με την κλίμακα, τις ανάγκες, τη φύση, τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου, οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο είτε της κατηγορίας “1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας” ή της κατηγορίας “2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας”

Κατηγορία 1 – Μικρότερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία αυτή των έργων

- περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον δύο άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες·

- αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Εφόσον επιλεγεί, ο επικεφαλής έργου κατηγορίας 1 μπορεί να υποβάλει αίτηση για νέο έργο κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 στο πλαίσιο μεταγενεστέρων προσκλήσεων.

Κατηγορία 2 – Μεγαλύτερης κλίμακας έργα συνεργασίας

Η κατηγορία αυτή των έργων

- περιλαμβάνει έναν επικεφαλής έργου και τουλάχιστον πέντε άλλους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε έξι τουλάχιστον διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» – υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Είτε ο επικεφαλής του έργου ή ένας από τους εταίρους πρέπει να έχει την έδρα του σε χώρα που αναφέρεται στις κατηγορίες 1, 3 ή 4 στις επιλέξιμες χώρες·

- αποτελεί αντικείμενο αίτησης επιχορήγησης από την ΕΕ για ποσό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αντιπροσωπεύουν κατ’ανώτατο όριο το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες χώρες

Οι αιτήσεις από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες χωρών:

1. τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 58 της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου·

2. προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική

3. χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ

4. η Ελβετική Συνομοσπονδία

5. χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με τις εν λόγω χώρες βάσει των συμφωνιών-πλαισίων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα 2 τουλάχιστον χρόνια


Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €35.500.000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-60%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23 Νοεμβρίου 2016

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : thzachar@gmail.com

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) - Υποπρόγραμμα Πολιτισμός με τίτλο «EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας»

2η Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Κύπρος (EL-IT) 2014-2020

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία (EL-IT) 2014-2020
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Ιταλία» είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».
Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:
Στρατηγικός Στόχος 1: Υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στα κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα
Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα δίκτυα και τις υπηρεσίες στην περιοχή συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των ανθρώπων και των αγαθών
Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής
Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»
Στόχος 1.1: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Στόχος 1.2: Διαπεριφερειακή προώθηση προηγμένων νέων τεχνολογιών
Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες»
Στόχος 2.1: Προώθηση της διασυνοριακής ολοκληρωμένης αειφόρου διασύνδεσης
Στόχος 2.2: Βελτίωση των μεταφορών, καθώς και των δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής»
Στόχος 3.1: Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης
Στόχος 3.2: Προώθηση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων, πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
Στόχος 3.3: Προστασία της υγείας
Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (με οριζόντιο χαρακτήρα)
Στόχος 4.1: Υποστήριξη της διαχείρισης, παρακολούθησης, εφαρμογής και ελέγχου των δράσεων του προγράμματος
Στόχος 4.2: Υποστήριξη της δημοσιότητας και επικοινωνίας του Προγράμματος
Η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 53.148.184,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 45.175.956,40 ευρώ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 7.972.227,60 ευρώ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.
Δικαιούχοι::
1. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, δημόσιες αρχές
2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
3. Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: Μη κερδοσκοπικές εταιρείες
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας), Ιονίων Νήσων (νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου) και Ηπείρου (νομοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας) στην Ελλάδα, καθώς και η Περιφέρεια Απουλίας στην Ιταλία (επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε). Οι νομοί Ηλείας και Άρτας στην Ελλάδα και οι επαρχίες Ταράντο και Φότζια στην Ιταλία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ως όμορες περιοχές.
Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €53.148.184,00
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 15/10/2016

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)
Θεοδώρα Ζαχαριά
Τηλ. 2103250300
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
http://www.greece-italy.eu/index.php/2014-2020/news.html
http://www.interreg.gr

 

 

2η Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του ΠρογράμματοςΣυνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Κύπρος (EL-IT) 2014-2020 synopisis-greece-cyprus-1

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα -Ιταλία 2014-2020

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία (EL-IT) 2014-2020

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Ιταλία» είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

 • Στρατηγικός Στόχος 1: Υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, εστιάζοντας στα κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα

 • Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα δίκτυα και τις υπηρεσίες στην περιοχή συνεργασίας, ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των ανθρώπων και των αγαθών

 • Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντήρηση και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής

Οι τρεις στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερους στόχους για τον καθέναν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»

  • Στόχος 1.1: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

  • Στόχος 1.2: Διαπεριφερειακή προώθηση προηγμένων νέων τεχνολογιών

 • Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες»

  • Στόχος 2.1: Προώθηση της διασυνοριακής ολοκληρωμένης αειφόρου διασύνδεσης

  • Στόχος 2.2: Βελτίωση των μεταφορών, καθώς και των δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας

 • Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής»

  • Στόχος 3.1: Προώθηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ολοκλήρωσης

  • Στόχος 3.2: Προώθηση και βελτίωση της από κοινού προστασίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων, πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

  • Στόχος 3.3: Προστασία της υγείας

 • Άξονας Προτεραιότητας 4: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (με οριζόντιο χαρακτήρα)

  • Στόχος 4.1: Υποστήριξη της διαχείρισης, παρακολούθησης, εφαρμογής και ελέγχου των δράσεων του προγράμματος

  • Στόχος 4.2: Υποστήριξη της δημοσιότητας και επικοινωνίας του Προγράμματος

Η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 53.148.184,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 45.175.956,40 ευρώ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 7.972.227,60 ευρώ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.

Δικαιούχοι::

 1. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, δημόσιες αρχές

 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου

 3. Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: Μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας), Ιονίων Νήσων (νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου) και Ηπείρου (νομοί Ιωαννίνων, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας) στην Ελλάδα, καθώς και η Περιφέρεια Απουλίας στην Ιταλία (επαρχίες Μπάρι, Μπρίντεζι και Λέτσε). Οι νομοί Ηλείας και Άρτας στην Ελλάδα και οι επαρχίες Ταράντο και Φότζια στην Ιταλία εντάσσονται στο Πρόγραμμα ως όμορες περιοχές.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €53.148.184,00

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 15/10/2016

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

http://www.greece-italy.eu/index.php/2014-2020/news.html

http://www.interreg.gr

Προσκλήσεις στα πλαίσια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

Προσκλήσεις στα πλαίσια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

Η Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF) χρηματοδοτεί έργα τα οποία συμπληρώνουν τους ελλιπείς συνδέσμους στις βασικές υποδομές ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης. Στόχος της επίσης είναι να καταστήσει την οικονομία της Ευρώπης πιο οικολογική προωθώντας καθαρότερους τρόπους μεταφοράς, ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων και διευκολύνοντας τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Η χρηματοδότηση των ενεργειακών δικτύων θα ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά ενέργειας, θα μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ και θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού. Εστιάζοντας στα έξυπνα, βιώσιμα και πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακά δίκτυα, η Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες επιμέρους δράσεις :

European eJustice Portal : Οι προτεραιότητες της παρούσας δράσης είναι η ενθάρρυνση της διασυνδεσιμότητας (ανάπτυξη, εγκατάσταση , δοκιμή και λειτουργία) των γενικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη της ΕΕ, η οποία θα επιτρέψει τις ενότητες της πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη να εξυπηρετήσουν ένα μεγαλύτερο κοινό και έτσι να βελτιωθεί ο τρόπος που πληρούν το δημόσιο τους λειτούργημα .

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €2,000,000

eDelivery: Οι προτεραιότητες της δράσης είναι η αύξηση της υιοθέτησης και η επιτάχυνση της χρήσης του eDelivery DSI μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €500,000

eIdentification & eSignature : Οι προτεραιότητες της δράσης είναι να ενσωματωθεί η eID ή / και ηλεκτρονική υπογραφή DSI σε ένα υπάρχον eService / σύστημα / σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμα με διασυνοριακή λειτουργία να επιτρέψει στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ( συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αυδιοικήσεων ) να αποδέχονται την έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ηλεκτρονική υπογραφή από οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €4,500,000

Public Open Data : Οι προτεραιότητες της δράσης είναι να συνεχιστεί η στήριξη προς την ηλεκτροπαραγωγή, συγκέντρωση και τη διασυνοριακή εναρμόνιση του τομέα των ανοικτών συνόλων δεδομένων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένων των πόλεων.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €3,500,000

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 15/09/2016

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 75%

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων–ΕΣΠΑ / Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

http://2007-2013.espa.gr/el/Pages/cef.aspx

Σημείο Επαφής EE

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals

Προσκλήσεις στα πλαίσια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

Νέα υπηρεσία της ΚΕΔΕ για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους Δήμους Γ.Πατούλης - Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να σταματήσει να είναι ουραγός της Ευρώπης στον τομέα της ανάπτυξης»

Με στόχο την αποτελεσματική προβολή, σε διεθνές επίπεδο, της αναπτυξιακής δυναμικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ΚΕΔΕ εγκαινιάζει μία νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία για όλους τους Δήμους.

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή που απέστειλε σε όλους τους Δήμους της χώρας τους ενημερώνει για τη νέα υπηρεσία της ΚΕΔΕ και τους καλεί να αποστείλουν συγκεκριμένα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το προφίλ τους, το οποίο θα προβάλλεται στο ψηφιακό χάρτη της χώρας που θα δημιουργηθεί.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης τόνισε πως η νέα υπηρεσία της ΚΕΔΕ θα αποτελέσει «ένα χρήσιμο εργαλείο» για τους Δήμους, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να σταματήσει να είναι ουραγός της Ευρώπης στον τομέα της ανάπτυξης».

Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα προβάλλονται οι αναπτυξιακές προοπτικές, οι βέλτιστες πρακτικές αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των Δήμων, προκειμένου να δικτυωθούν με ομόλογους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση  και με λοιπούς  διεθνείς οργανισμούς  με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία σε κοινοπραξίες έργων. Παράλληλα οι Δήμοι θα ενημερώνονται συστηματικά για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Ειδικότερα οι Δήμοι θα μπορούν να αποστείλουν τις βέλτιστες πρακτικές των έργων τους και σε συνοπτική μορφή το αναπτυξιακό προφίλ τους, το οποίο σε συνάρτηση με τα βασικά χαρακτηριστικά χωροθέτησης, σύνθεσης του κοινωνικού ιστού, βασικών υποδομών και λειτουργιών του κάθε Δήμου και φωτογραφικού υλικού θα αναρτηθούν σε ειδική δίγλωσση ενότητα με ψηφιακό χάρτη της χώρας, που θα διαμορφωθεί στους δικτυακούς τόπους της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ  ώστε να επικοινωνούνται με την ευρωπαϊκή κοινότητα.

H  ΚΕΔΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) των Δήμων στην υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις που εκδίδονται από Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο δικτυακό τόπο της ΚΕΔΕ έχουν αναρτηθεί Οδηγοί Ενημέρωσης της ΕΕ για τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα με γενικές κατευθύνσεις υποβολής, ενώ θα ανακοινώνονται συστηματικά και επιλεκτικά οι προσκλήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΚΕΔΕ βρίσκεται σε επαφή με τα αντίστοιχα Εθνικά Σημεία Επαφής ώστε να παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση και υποστήριξη στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το πρώτο στάδιο λειτουργίας του Γραφείου, παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους της χώρας να υποβάλουν τα συνοπτικά στοιχεία του έργου που τους ενδιαφέρει και να παρουσιάσουν σχετικά τις δραστηριότητές τους και τα δυνατά τους σημεία σε ειδική φόρμα, ώστε να διερευνηθεί από την ΚΕΔΕ μέσω άλλων ομολόγων της στις Βρυξέλλες το ενδιαφέρον άλλων φορέων στη συγκρότηση κοινοπραξίας (consortium) που απαιτείται για την υποβολή πρότασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχουν αναρτηθεί στο site της ΚΕΔΕ, οι πρώτες προσκλήσεις που έχουν καταληκτική ημερομηνία το Σεπτέμβριο και άμεσα θα αναρτηθούν και άλλες προσκλήσεις με ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ίδια διαδικτυακή ενότητα με τις ανακοινώσεις και την πληροφόρηση του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα θα περιλαμβάνεται και στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Επισυνάπτεται η επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651, E-mail : [email protected]kedke.gr, [email protected]gmail.com

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς Ευρωπαϊκής πολιτότητας και τη μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και της ΕΕ, μέσα από τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από διάφορες χώρες και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. Το πρόγραμμα απευθύνεται στην ανάγκη για γνήσιες συζητήσεις σε θέματα που αφορούν την Ένωση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που μπορούν να μεταφερθούν σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης με τους πολίτες, οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 • να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της,

 • να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι που θα επιδιωχθούν σε διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση, αφορούν :

 • Στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της μέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και της ανάπτυξης δικτύων

 • Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.

Ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για το 2016

Σε ευθυγράμμιση με τους γενικούς στόχους του προγράμματος, οι ετήσιες προτεραιότητες ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του προγράμματος. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν έργα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και με τις ετήσιες προτεραιότητες.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τους ακόλουθους δύο πυλώνες :

Σκέλος 1 –  "Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης" που στοχεύει στη στήριξη οργανισμών για την προώθηση συζητήσεων και δραστηριοτήτων σε θέματα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιστορίας σε διακρατικό επίπεδο.

Σκέλος 2 –  "Δημοκρατική Δέσμευση και Συμμετοχή των πολιτών" που στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτών και της ικανότητας για συμμετοχή στη λήψη πολιτικών της Ένωσης και την ανάπτυξη ευκαιριών για δημοκρατική συμμετοχή, εθελοντισμός και αλληλεγγύη.

Στα πλαίσια του Σκέλους 2 "Δημοκρατική Δέσμευση και Συμμετοχή των πολιτών" περιλαμβάνονται οι επιμέρους δράσεις

Α. «Δίκτυα Πόλεων» (Αδελφοποίηση), που αφορά Δήμους και ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα με μακροπρόθεσμη προοπτική μπορεί να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους περισσότερο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Β. «Αδελφοποίηση Πόλεων», που αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων όπου θα συμμετέχει ευρύ φάσμα πολιτών από αδελφοποιημένες πόλεις σε θέματα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος. 

Γ. «Κοινωνία των Πολιτών» που αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές εταιρικές σχέσεις και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν απευθείας οι πολίτες.

Ειδικότερα για το 2016, οι αιτούντες συμμετοχής στις δράσεις του Σκέλους 2, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν έργα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του προγράμματος και με τις ακόλουθες ετήσιες προτεραιότητες

1.Κατανόηση και δημόσια συζήτηση για τον Ευρωσκεπτικισμό και την Ευρωφοβία

2. Αλληλεγγύη στην εποχή της κρίσης (περιλαμβάνοντας δράσεις εθελοντισμού, δωρεές, ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φιλανθρωπικές οργανώσεις, μηχανισμούς crowdfunding, κ.α.)

3. Καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και κατάρτιση στρατηγικών ενίσχυσης διαπολιτισμικού διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.

4. Δημόσιος Διάλογος στο μέλλον της Ευρώπης (ειδικότερα των νεότερων γενεών)

Συνολικός Προϋπολογισμός:€185,470,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης

Σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή Μνήμη και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: 70%

Σκέλος 2 - Δημοκρατική δέσμευση και συμμετοχή των πολιτών: μέγιστο 50-90%

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Ιστοσελίδες

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

http://efc.ypes.gr/?page_id=30

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-1_en

Σημείο Επαφής EE

DG Education, Audiovisual and  Culture Executive Agency

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/contacts_en

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 210 3250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Σημείο Επαφής

Αντώνης Καρβούνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σταδίου 27, 10183 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 213 136 4710

FAX: 210 3744713

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για Εύρεση Συνεργασιών

http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-of-twinning#.V1fHLCGa6So

ή συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο στα Αγγλικα

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

Προτεινόμενο Έντυπο:

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg-IPA CBC Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg-IPA CBC Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020

Το διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA CBC» αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παραμεθόριες περιφέρειες Ελλάδας- Αλβανίας μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα καλύπτει έντεκα (11) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα (Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο) και τέσσερις (4) αλβανικές περιφέρειες (Αυλώνα, Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, Μπεράτι) και είναι αξίας άνω των 42 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 36 εκατ. ευρώ και προέρχεται από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών·

2. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι επενδύσεις αποσκοπούν στην προώθηση βιώσιμων μεταφορών και τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών. Εστιάζεται επίσης σημαντικά στον μετριασμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος με μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, θα τονώσει την τοπική οικονομία με την ενθάρρυνση του τουρισμού και με τη διαφύλαξη των πολιτισμικών και φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες του προγράμματος:

  1.a Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, δικτύων και υπηρεσιών πληροφοριών και επικοινωνιών, και επενδύσεις σε συστήματα και εγκαταστάσεις διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων, απορριμμάτων και ενέργειας.

1.b Προστασία του περιβάλλοντος και περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

2.d Ενίσχυση του τουρισμού και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

2.g Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)

Οι προτάσεις οφείλουν να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα δικαιούχο από την επιλέξιμη περιοχή κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο.

Ενδεικτικές Δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν :

Σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών:

-Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών παροχής νερού, των συστημάτων ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού καθώς και της διαχείρισης λημμάτων.

-Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση του διασυνοριακού οδικού δικτύου και των υποδομών των λιμανιών.

-Ανάπτυξη συστημάτων μεταφορών και εφαρμογών ΤΠΕ.

-Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

-Κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

-Δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών.

-Μικρής κλίμακας επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους.

-Ανάπτυξη κοινών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και έγκαιρης ειδοποίησης.

-Μικρής κλίμακας κατασκευές για την πρόληψη κινδύνου και την αποτροπή των φυσικών καταστροφών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

-Πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού για χρήση ΑΠΕ.

Σε ότι αφορά την προώθηση της τοπικής οικονομίας

-Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και μη, φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και του πολιτισμού.

-Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση του τουρισμού.

-Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της συντήρησης και της διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.

-Αποκατάσταση, προστασία και προώθηση των σημαντικών πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.

-Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της παραγωγικότητας.

-Ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

-Διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας.

Δικαιούχοι::

 1. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, δημόσιες αρχές

 2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου

 3. Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: Μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: €13.782.817,00

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : 5/09/2016

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 85%

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

http://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming/news/144-the-2nd-call-for-proposals-is-now-open.html

http://www.interreg.gr

Προσκλήσεις στα πλαίσια του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2016

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

Το Πρόγραμμα LIFE περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη Δράση Κλίμα και η παρούσα πρόσκληση αφορά και τα δύο προγράμματα όπως περιγράφεται στη συνέχεια .

Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»

Σε ότι αφορά το Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον», η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά» έργα, προπαρασκευαστικά έργα, Ολοκληρωμένα (integrated) έργα, και τα έργα τεχνικής βοήθειας.

Α. «Παραδοσιακά» Έργα θα αφορούν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους

Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην

 • Ανάπτυξη, στη δοκιμή και στην επίδειξη πολιτικών ή διαχειριστικών προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων τεχνολογιών, για περιβαλλοντικές προκλήσεις, που προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά ή ενσωμάτωση, περιλαμβανομένου και του σεβασμού για τον δεσμό που υπάρχει μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας, και η υποστήριξη της πολιτικής και της νομοθεσίας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα των πόρων, περιλαμβανομένου και του οδικού χάρτη για μία αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη.

 • Υποστήριξη της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως στους τομείς των υδάτων, των αποβλήτων και του αέρα.

 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης και η εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον εντός και εκτός της Ένωσης.

Φύση και βιοποικιλότητα : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, περιλαμβανομένης και της Στρατηγικής της Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, και των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, κυρίως μέσω της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων.

 • Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης, υλοποίησης και διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 που έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως δε της εφαρμογής, ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την υλοποίηση των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 8 της εν λόγω οδηγίας.

 • Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την ανάπτυξη , εφαρμογή, εκτίμηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα και για την εκτίμηση και παρακολούθηση των παραγόντων, πιέσεων και αντιδράσεων που έχουν επιπτώσεις στη φύση και τη βιοποικιλότητα εντός και έκτος της Ένωσης.

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην

 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα, περιλαμβανομένης και της εξασφάλισης  υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος, και προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και νέων προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης.

 • Υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος, και διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς περιβαλλοντικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμων συνεργασίας μεταξύ παραγόντων και εκπαίδευσης.

 • Προώθηση και συμβολή για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης και επιβολή της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

 • Προώθηση της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή τους.

Β. «Προπαρασκευαστικά Έργα» θα αφορούν σε εξειδικευμένες ανάγκες για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υλοποίηση ενωσιακής πολιτικής και θεσμικού πλαισίου για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Γ. «Ολοκληρωμένα Έργα» νοούνται έργα που υλοποιούν περιβαλλοντικές στρατηγικές και αναπτυξιακά σχέδια ευρείας χωρικής κλίμακας (περιφερειακά, διαπεριφερειακά, εθνικά, διευρωπαϊκά κ.α.) που απαιτούνται βάσει της Ενωσιακής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, και τα οποία υλοποιούνται ακολούθως διαφόρων αποφάσεων ή πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή Αρχών άλλων Κρατών Μελών, στους τομείς βιοποικιλότητας (περιλαμβανομένης της διαχείρισης του Δικτύου Natura 2000), ύδατος, απορριμμάτων και αέρα, διασφαλίζοντας την συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και προάγοντας τη μόχλευση λοιπών διαθέσιμων κοινοτικών, εθνικών ή ιδιωτικών πόρων.

Δ. «Έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων» αφορούν στην προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων

Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα»

Σε ότι αφορά το Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα», η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «Παραδοσιακά» Έργα, Ολοκληρωμένα Έργα, και Έργα Τεχνικής Βοήθειας

Α. «Παραδοσιακά» Έργα θα αφορούν στους ακόλουθους ειδικούς στόχους

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στα ακόλουθα :

 • Συμβολή στην υλοποίηση και ανάπτυξη της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής, κυρίως μέσω της ανάπτυξης, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.

 • Διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων  προσεγγίσεων , λόγω χάρη για στρατηγικές και έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και  ενσωμάτωση.

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στα ακόλουθα :

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης σε όλους τους τομείς πολιτικής , κυρίως μέσω της ανάπτυξης,, δοκιμής και επίδειξης προσεγγίσεων πολιτικής και διαχείρισης, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου δει, προσεγγίσεων βασισμένων στο οικοσύστημα.

 • Βελτίωση της γνωστικής βάσης για την ανάπτυξη, εκτίμηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που βασίζονται στο οικοσύστημα, με προτεραιότητα, όπου δει, σε όσα εφαρμόζουν προσέγγιση που βασίζεται στο οικοσύστημα, και την ενίσχυση της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής αυτών των γνώσεων.

 • Διευκόλυνση της ανάπτυξης και υλοποίησης ολοκληρωμένων προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα, λόγου χάρη για στρατηγικές και έργα προσαρμογής  στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με προτεραιότητα, όπου δει, στις προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.

 • Συμβολή στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών, συστημάτων, μεθόδων και μέσων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή τα οποία προσφέρονται για αναπαραγωγή, μεταφορά και ενσωμάτωση.

 Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση : Περιλαμβάνονται δράσεις που στοχεύουν στα ακόλουθα :

 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης για κλιματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης υποστήριξης από μέρους του κοινού και των παραγόντων στην πολιτική  που χαράσσει η Ένωση στον τομέα του κλίματος, και η προώθηση της γνώσης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 • Υποστήριξη της επικοινωνίας, της διαχείρισης και της διάδοσης πληροφοριών στον τομέα του κλίματος, και η διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με επιτυχείς κλιματικές λύσεις και πρακτικές, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης πλατφορμών συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και της εκπαίδευσης.

 • Προώθηση και συμβολή για αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την νομοθεσία της Ένωσης, κυρίως μέσω της προώθησης της ανάπτυξης και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και προσεγγίσεων πολιτικής.

 • Προώθηση της βελτίωσης της κλιματικής διακυβέρνησης, με τη διεύρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στις διαβουλεύσεις για πολιτικές και στην εφαρμογή του.

 Γ. «Ολοκληρωμένα Έργα» νοούνται έργα που υλοποιούν στρατηγικές και αναπτυξιακά σχέδια για την Κλιματική Αλλαγή ευρείας χωρικής κλίμακας (περιφερειακά, διαπεριφερειακά, εθνικά, διευρωπαϊκά κ.α.) που απαιτούνται βάσει της Ενωσιακής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, και τα οποία υλοποιούνται ακολούθως διαφόρων αποφάσεων ή πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή Αρχών άλλων Κρατών Μελών, στους τομείς μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων και προάγοντας τη μόχλευση λοιπών διαθέσιμων κοινοτικών, εθνικών ή ιδιωτικών πόρων.

Δ. «Έργα τεχνικής βοήθειας και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων» αφορούν στην προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Παραδοσιακά Έργα» - Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των Πόρων

12 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Παραδοσιακά Έργα» - Φύση και βιοποικιλότητα και Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

15 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» - Β. «Προπαρασκευαστικά Έργα»

20 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» «Παραδοσιακά Έργα»

7 Σεπτεμβρίου 2016

«Ολοκληρωμένα Έργα» - Φάση Ι

26 Σεπτεμβρίου 2016

«Ολοκληρωμένα Έργα» - Φάση ΙΙ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

15 Μαρτίου 2017

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

15 Απριλίου 2017

«Έργα τεχνικής βοήθειας»

15 Σεπτεμβρίου 2016

Δικαιούχοι: 

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

 • Ιδιωτικοί Φορείς

 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος : €3,456,655,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-100% ανάλογα με το είδος του έργου

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm#climate