platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Help Desk – Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος

«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»

Το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραμμα έχει Συνολικό Προϋπολογισμό €439,470,000 και ενισχύει δράσεις στους τομείς Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μετανάστευση και Ιθαγένεια, όπως:

  • Ανάλυσης δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.

  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.

  • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.

  • Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.

Πρόσκληση για την υποστήριξη της βελτίωσης ικανότητας φορέων αρμόδιων για θέματα ασύλου και μετανάστευσης, με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και τη ασφάλεια των ανήλικων μεταναστών («To support capacity building on rights of the child and child protection for professionals in asylum and migration», REC-RCHI-PROF-AG-2016)

Η πρόσκληση με κωδικό REC-RCHI-PROF-AG-2016, χρηματοδοτεί δράσεις για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού, εστιάζοντας κυρίως στις κοινωνικές και επαγγελματικές δομές που εργάζονται σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής ανηλίκων. Ο στόχος της πρόσκλησης εστιάζεται στην διασφάλιση καλύτερης προστασίας και σεβασμού για τα δικαιώματα των παιδιών μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενίσχυση του συστήματος φροντίδας και διαβίωσης των ασυνόδευτων παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και του μηχανισμού συνεργασιών των δομών που ασχολούνται με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ανήλικων μεταναστών.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €3.550.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 13 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για την υποστήριξη ολοκληρωμένης και παιδο-κεντρικής αντιμετώπισης των επιπτώσεων στα παιδιά θύματα βίας (με τίτλο «To support integrated and multidisciplinary child-centred approaches to child victims of violence» και κωδικό REC-RDAP-CHIL-AG-2016)

Ο στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των ολοκληρωμένων πρακτικών αντιμετώπισης των θεμάτων σχετικά με την βία με θύματα παιδιά, εστιάζοντας σε παιδοκεντρικές προσεγγίσεις όπως οι στέγες διαβίωσης παιδιών και τα πρότυπα Barnahus, ώστε σε συμμόρφωση με την Οδηγία Directive 2012/29/EU, οι δράσεις που θα ενισχυθούν, να συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση των μεθόδων αναφοράς, διερεύνησης, θεραπείας, παρακολούθησης και εμπλοκή της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις βίας ενάντια στα παιδιά.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2.000.000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 13 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση για την υποστήριξη διαλόγου και βέλτιστων πρακτικών που προωθούν τη διαλλακτικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό («Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance and mutual respect» με κωδικό REC-RRAC-RACI-AG-2016)

Ο διάλογος και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη και τους αρμόδιους Εθνικούς Φορείς στην προώθηση διαλλακτικότητας και αμοιβαίου σεβασμού στη ορθή και πλήρη υλοποίηση των προβλεπόμενων της Οδηγίας Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση μορφών και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας με μέσα ποινικού δικαίου, καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων και εργαλείων για την αποτελεσματική πρόβλεψη και καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών υποκινούμενων από προκαταλήψεις.

Οι προτεραιότητες της πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες :

  • Δράσεις λαϊκών στρωμάτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση Αντισημιτισμού και εκδηλώσεων μίσους και μισσαλοδοξίας ενάντια στους Μουσουλμάνους

  • Έργα πρόβλεψης και καταπολέμησης ομοφοφίας και τρανσφοβίας

  • Δράσεις προώθησης και ανάπτυξης εργαλείων και πρακτικών πρόβλεψης, παρακολούθησης και καταπολέμησης εκφράσεων μίσους μέσω διαδικτύου, περιλαμβανομένης της χρήσης του ποινικού δικαίου

  • Δράσεις δημιουργίας κλίματος καλύτερης κατανόησης μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, περιλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και της πρόληψης και της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσα από δραστηριότητες διαθρησκευτικού και διαπολιτισμικού χαρακτήρα.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  €4,475,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 5 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο «Pilot Project "Europe of diversities"» και κωδικό REC-RPPI-EUDI-AG-2016

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος για την «Ευρώπη των διαφορών» είναι να ενισχυθεί το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Ενωμένοι στην πολυμορφία»,  τόσο σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:  €1,000,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rppi-eudi-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 28 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο « Action grants to foster the successful inclusion and participation of European citizens in their host EU country's civic and political life» και κωδικό REC-RCIT-CITI-AG-2016

Η πρόσκληση αποσκοπεί να προωθήσει και να ενισχύσει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης. Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις ανάπτυξης, προσδιορισμού και προώθησης της ανταλλαγής και της διάχυσης καλών πρακτικών στην ΕΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της επιτυχούς ενσωμάτωσης και συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στα πολιτικά και αστικά δρώμενα στην χώρα προέλευσής τους στην ΕΕ (π.χ. μέσω δομών υπηρεσιών και πληροφόρησης μίας στάσης )

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 1,161,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 17 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο «Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage» και κωδικό REC-RDAP-AWAR-AG-2016

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην πρόληψη και στην καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων, και την προστασία των θυμάτων τέτοιων βία.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 2,000,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 8 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση με τίτλο «Action grants to promote the access to justice and support of victims of gender-based violence and the treatment of perpetrators» και κωδικό REC-RDAP-AWAR-AG-2016

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών , καθώς και τη βία ενάντια σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, σε συγκεκριμένες ομάδες σε κίνδυνο βίας στο πλαίσιο στενών σχέσεων , και την προστασία των θυμάτων τέτοιων βία

Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υλοποίηση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ που αφορά στον καθορισμό των βασικών αρχών σε θέματα δικαιωμάτων, προστασίας και υποστήριξης θυμάτων εγκληματικών ενεργειών, καθώς και της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ, του Κανονισμού 606/2013 επί θεμάτων αμοιβαίας αναγνώρισης μέτρων πολιτικής προστασίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: € 4,000,000

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο της πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 8 Μαρτίου 2017

 

Δυνητικοί Δικαιούχοι:

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Επιμελητήρια
Κέντρα Κατάρτισης
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Σημείο Επαφής ΚΕΔΕ (για Εύρεση Συνεργασιών)

Θεοδώρα Ζαχαριά

Τηλ. 2103250300

e-mail : thzachar@gmail.com

Σημείο Επαφής EE:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσκλήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια»