Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο 3-5 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα