platforma diorthosis tm akiniton pros ota s covid 19 kede s1 Πρόσβαση Δήμων Ψηφιακή Πλατφόρμα Καταγραφής Αναγκών ΟΤΑ

Ημερίδες

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ - ΤΕΕ - ΙΤΑ "ΠΟΛΙΣ"

 

Κοινή διημερίδα διοργανώνουν την Παρασκευή και το Σάββατο, 25 και 26 Νοεμβρίου 2005,  η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό τον γενικό τίτλο «ΠΟΛΙΣ» στο «Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.


 


Η Διημερίδα  γίνεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε πρόσφατα από την  ΚΕΔΚΕ και το ΤΕΕ και συμπίπτει με την συμπλήρωση είκοσι χρόνων -1985 – από τότε που εγκρίθηκαν τα πρώτα ΓΠΣ, την αναμενόμενη έγκριση των πρώτων ΓΠΣ με βάση το Ν.2508/97. Τέλος πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο που έχουν ενεργοποιηθεί οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ.


 


Σ΄ αυτήν τη χρονική συγκυρία η ΚΕΔΚΕ το ΤΕΕ και το ΙΤΑ ανέλαβαν την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν  απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή των πρώτων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), να αναδείξουν το διαφορετικό χαρακτήρα αλλά και τα πιθανά προβλήματα  εφαρμογής των νέων ΓΠΣ και να αναδείξουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό και αγροτικό χώρο.


Ειδικότερα οργανώνονται τέσσερα θεματικά στρογγυλά τραπέζια στα οποία θα συμμετέχουν οι πρόεδροι ΚΕΔΚΕ και ΤΕΕ καθώς και οι γενικοί γραμματείς βασικών εμπλεκόμενων υπουργείων.


Ενδεικτικά τα ερωτήματα που θα τεθούν στα θεματικά στρογγυλά τραπέζια είναι:


 


α) Απολογιστικά στοιχεία από την πορεία υλοποίησης της ΕΠΑ


Θα παρουσιαστούν απολογιστικά στοιχεία εφαρμογής των ΓΠΣ στις πρωτεύουσες των 50 νομών της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης που θα σχολιαστούν από εκπροσώπους των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με βάση τα εγκεκριμένα ΓΠΣ και τα ευρήματα από έρευνες της ΚΕΔΚΕ, προσεγγίζονται και αναδεικνύονται τα παρακάτω ερωτήματα:  • Σε τι βαθμό έχουν αναπτυχθεί οι νέες περιοχές των σχεδίων πόλεων (Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεις Εφαρμογής στις περιοχές των επεκτάσεων και Πολεοδομικές Μελέτες αναθεώρησης στα παλιά σχέδια)

  • Ποια ήταν η πολιτική για τους Συντελεστές Δόμησης στα παλιά σχέδια

  • Ποιες ήταν οι επιπτώσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο εμπόριο, στη βιομηχανία και στον τουρισμό (βαθμός υλοποίησης και ενεργοποίησης ζωνών πολεοδομημένων ή σε περιοχές εκτός σχεδίου για ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων)

·         Οι νέες επεκτάσεις επιβάρυναν τους Δήμους πέραν των εισφορών σε γη και χρήμα (ισοζύγιο γης, κόστος ανάπτυξης υποδομών, εισφορές σε χρήμα)


·         Υπήρξε αυθαίρετη δόμηση σε περιοχές που δόθηκαν επεκτάσεις των σχεδίων πόλης


 


β) Ο νέος ρόλος των ΟΤΑ για την εφαρμογή των ΓΠΣ του Ν. 2508/97 και πρώτα συμπεράσματα για το νέο θεσμικό πλαίσιο περί Πολεοδομικού σχεδιασμού


Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των νέων ΓΠΣ, τίθενται ερωτήματα που αφορούν:


·         στην προσαρμογή – ολοκλήρωση του Ν. 2508/97 αλλά και του Ν. 2742/99.


·         στο συντονισμό συναρμόδιων υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων είτε στην παραγωγή νομοθετικού έργου, είτε στην εμπλοκή τους για γνωμοδότηση πριν την έγκριση του ΓΠΣ .


·         στη διαδικασία ενσωμάτωσης Οδηγιών της Ε.Ε. που επηρεάζουν τον Πολεοδομικό / Χωροταξικό σχεδιασμό.


·         στις νέες απαιτήσεις για τους αιρετούς και τα στελέχη των ΟΤΑ με βάση το χαρακτήρα των νέων ΓΠΣ


·         στην αξιοποίηση των πολυάριθμων στοιχείων και πληροφοριών από διαφορετικούς φορείς, μέσα από τις νέες τεχνολογίες.


 


γ) Ο νέος ρόλος των ΟΤΑ στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων


Μέσα από την επεξεργασία και παρουσίαση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης, Urban, Habitat Agenda, ΟΠΑΑΧ) αναδεικνύονται οι απαιτήσεις για έναν νέο ρόλο των ΟΤΑ αλλά και οι προϋποθέσεις για την επιτυχή άσκησή του. Μέσα από την εμπειρία της μέχρι τώρα υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στον αστικό και αγροτικό χώρο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν:


·         στις πολλαπλές αρμοδιότητες διαφόρων φορέων, στο σχεδιασμό και στη λειτουργία του αστικού και του αγροτικού χώρου.


·         στην ομοιότητα των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό και στον αγροτικό χώρο με τις περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τους Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99.


·         στην αξιοποίηση της εμπειρίας από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό και αγροτικό χώρο, για την ολοκλήρωση ή και προσαρμογή των αντίστοιχων άρθρων των Ν. 2508/97 και Ν. 2742/99.


·         στις απαιτήσεις οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης των υπηρεσιών των ΟΤΑ έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά όχι μόνο τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις του Γ’ ΚΠΣ, αλλά και τις παρεμβάσεις που προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.


 


Στην τέταρτη ενότητα προσεγγίζεται «ο ρόλος των ΟΤΑ στη διακυβέρνηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των  μικρών και μεγάλων πόλεων».


Βασική επιδίωξη είναι να αναδειχθεί ότι η σωστή διακυ­βέρνηση περιοχών και η ανάθεση αρμοδιο­τήτων σε τοπικούς φορείς είναι καθοριστικοί παρά­γοντες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μικρές και μεγάλες πόλεις και την ορθότερη διαχείριση και προστασία της χώρας.


Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζονται τα κύρια απαιτούμενα μέτρα / παρεμβάσεις για τη στήριξη των ΟΤΑ στο νέο τους ρόλο που είναι:


·         Πλήρης ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου περί Χωροταξικού - Πολεοδομικού σχεδιασμού και διασφάλιση αποτελεσματικού μηχανισμού προσαρμογής / αναθεώρησης με βάση και την εμπειρία από την εφαρμογή του.


·         Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη συστηματική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ, προγραμμάτων ανάπλασης και Επιχειρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης.


·         Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης μέσα από το συντονισμό κεντρικής περιφερειακής και τοπικής διοίκησης αλλά και το συντονισμό μεταξύ κεντρικών φορέων.


·         Αναδιοργάνωση - πιστοποίηση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών για την κατάρτιση αιρετών και στελεχών της Αυτοδιοίκησης.


·         Δημιουργία δικτύων περιοχών με παρόμοιο χαρακτήρα και ρόλο εντός και εκτός συνόρων της χώρας.


·         Προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διεύρυνση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, τη συμμετοχή και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες.


·         Δημιουργία δομών και μηχανισμών διαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.


·         Εξοικείωση των παιδιών με θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης.


 


Σημ: Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα εργασιών της διημερίδας


 


                                                                                                            ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ                            


 Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005


 


 


09.00 – 09.30


Προσέλευση


09.30 – 11.15


Έναρξη – Χαιρετισμοί – Εισηγήσεις


Χαιρετισμός Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κου Β. Παπαγεωργόπουλου


Τοποθέτηση Προέδρου ΚΕΔΚΕ, κου Π. Κουκουλόπουλου


Τοποθέτηση Προέδρου ΤΕΕ, κου Γ. Αλαβάνου


Κήρυξη έναρξης εργασιών από εκπρόσωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ


11.15 – 11.30


Αλλαγή Προεδρείου


 


11:30 – 14:30


1η Ενότητα:  Απολογισμός από την πορεία υλοποίησης της ΕΠΑ


Πρόεδρος: Α. Τζακόπουλος, Πρόεδρος ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας


Επιστημονική Στήριξη: Μ. Κηπουρού, Προϊσταμένη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσ/νίκης


Σχολιασμός της Έρευνας ΚΕΔΚΕ: Κ. Παπαστεργίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΑ


Συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι:


·      Ε. Σέμψη, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας


·      Α. Καράβολας, Δήμαρχος Πάτρας


·      Γ. Λουλουργάς, Διευθυντής Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ


·      Στ. Μπαϊρακτάρη, Πρόεδρος Ε.Ε. Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης


·      Μ. Βογιατζάκη, Αντιρόεδρος ΣΕΠΟΧ


·      Γ. Μπακλατσή, Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Βόλου σε θέματα Πολεοδομίας.


·      Εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας


 


 


 


 


 


Σχολιασμός ευρημάτων δειγματοληπτικής έρευνας στις πρωτεύουσες Νομών.


 


Προσδιορισμός ερωτημάτων από τον Πρόεδρο


 


Παρεμβάσεις επί των ερωτημάτων


 


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης


 


Συμπεράσματα


14.30 – 15.00


Διάλειμμα


 


15:00 – 17:30


2η Ενότητα:  Πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ.


Πρόεδρος : Δ. Οικονόμου, Καθηγητής Χωροταξίας-Πολεοδομίας Παν/μίου Θεσσαλίας


Επιστημονική Στήριξη: Γ. Αγγελίδης, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας


Σχολιασμός της Έρευνας ΚΕΔΚΕ, Λ. Μαλούτας, Αντιδήμαρχος Κοζάνης


Συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι:


·      Βιβή Μπάτσου, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ


·      Γ. Αμοιρίδης, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Κατερίνης


·      Γ. Λουλουργάς, Διευθυντής Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ


·      Μ. Παπανικολάου, Προϊστάμενος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας


·      Εκπρόσωπος ΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας


·      Α. Γιαννακού, Πολεοδόμος, Συνεργάτης Δήμου Κιλκίς


·      Κ. Δημόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΟΧ


·      Μ. Κάβουρας, Αντιπρόεδρος «Κτηματολόγιο Α.Ε.», Εκπρόσωπος Ο.Κ.Χ.Ε.


  


 


 


 


Σχολιασμός έρευνας για πορεία υλοποίησης των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ βάσει Ν. 2508/97


 


Προσδιορισμός ερωτημάτων από τον Πρόεδρο


 


Παρεμβάσεις επί των ερωτημάτων


 


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης


 


Συμπεράσματα


 


 


 
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2005


 


09:30 – 12:00


 


3η Ενότητα:  Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον Αστικό & Αγροτικό Χώρο


Πρόεδρος: Σ. Δανιηλίδης, Μέλος Ε.Ε. ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Συκεών


Επιστημονική Στήριξη: Γ. Βασαρδάνης, Δ/νων Σύμβουλος ΠΕΤΑ


Σχολιασμός Έρευνας ΚΕΔΚΕ: Γ. Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη


Συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι:


·   Ν. Ταχιάος, Μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ


·   Β. Παπαγεωργόπουλος, Μέλος Ε.Ε. ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης


                                        (Παρεμβάσεις ανάπτυξης σε αστικό / μητροπολιτικό κέντρο)


·   Κ. Τζανακούλης, Μέλος Ε.Ε. ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Λάρισας


                                        (Παρεμβάσεις ανάπτυξης σε μεσαίου μεγέθους πόλη)


·    Γ. Καρούτας, Πρόεδρος Κοινότητας Πενταλόφου


                                               (Παρεμβάσεις ανάπτυξης σε αγροτικό χώρο)


·   Χ. Παλαιολόγος,  Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΚΕ


                                         (Κοινωνικές δομές και απασχόληση)


·   Κ. Μανώλα, Προϊσταμένη ΕΥΔ των ΕΠ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN 2-ΥΠΕΧΩΔΕ


·   Χ. Αντωνόπουλος,  Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας ΥΠΕΧΩΔΕ


·   Εκπρόσωπος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού ΥΠ.ΟΙ.Ο.


·   Π. Καστάνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΕΥΣΕΚΤ


·   Εκπρόσωπος ΕΥΔ του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης & Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου


·   Κ. Μαρκάκης, Προϊστάμενος Μονάδας Α΄ Προγρ/σμού & Αξιολόγησης ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής


·   Ν. Ζαμπούνη, Προϊσταμένη Γ΄ Ενότητας ΕΥΔ ΠΕΠ Θεσσαλίας


·   Γ. Αμανατίδης, Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΟ.


·   Εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου


 


 


 


 


Προσέλευση


 


Σχολιασμός ευρημάτων της έρευνας από την πορεία υλοποίησης των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό και αγροτικό χώρο.


 


Προσδιορισμός ερωτημάτων από τον Πρόεδρο


 


Παρεμβάσεις επί των ερωτημάτων


 


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης


 


Συμπεράσματα


12.00 – 12.30


Διάλειμμα 
 


 


12:30 – 15:30


 


4η Ενότητα: Ο ρόλος των ΟΤΑ στη διακυβέρνηση & την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεγάλων πόλεων.


Πρόεδρος: Α. Κοιμήσης, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ, Δήμαρχος Αμφιλοχίας


Επιστημονική Στήριξη:  Α. Λαγουδάκη, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, συνεργάτης ΚΕΔΚΕ


Συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι:


·   Π. Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ


·   Γ. Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ


·   Χ. Παλαιολόγος, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΚΕ


·   Δ. Κατσιγιάννης, Γ.Γ. Περιβάλλοντος – Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ


·   Θ. Βεζυργιάννης,  Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣΔΔΑ


 


 


 


 


Ο ρόλος των ΟΤΑ – Προκλήσεις - Προϋποθέσεις


 


Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης


 


Γενικά Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών διημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ - ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

 

Έβρος:  Ο «αργυρορύτης» κατά τον Ευριπίδη, ο «κάλλιστος των ποταμών» για τον Αλκαίο και τον Βιργίλιο. Είναι το σημαντικότερο ποτάμι της Βαλκανικής και αποτελεί το φυσικό μας σύνορο με την Τουρκία.


Η σπάνια  βιοποικιλότητά του το εντάσσει στους διεθνείς σημασίας υγροτόπους, που προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραμσάρ.


Στη λίμνη των Νυμφών, στις πλημμυρισμένες εκτάσεις, στις αμμονησίδες, καταγράφονται 350 διαφορετικά είδη βλάστησης και  αναζητούν τροφή περί τα 314 ενδημικά ή περαστικά υδρόβια πουλιά ( ερωδιοί,  αργυροπελεκάνοι,  φοινικόπτερα, αγριόκυκνοι, βουβόκυκνοι,  αγριόπαπιες, θαλασσαετοί, γερακίνες, καλαμόκιρκοι ).


Ο Έβρος είναι  τροφοδότης μύθων και παραδόσεων, διαμόρφωσε με τη δύναμή του τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Το εύφορο και πολυδαίδαλο Δέλτα του προσφέρει γη στους αγρότες να την καλλιεργήσουν, βοσκοτόπια στους κτηνοτρόφους για εκμετάλλευση, ενώ το ψάρεμα είναι μία από τις κύριες ασχολίες πολλών ντόπιων κατοίκων.


Ο Έβρος, προσφέρεται  για την ανάπτυξη διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και ήδη είναι σε εξέλιξη ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, που στοχεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση.


 


Όμως μετά τη δεκαετία του ’50 αρχίζει η υποβάθμιση του βιοτόπου του Δέλτα, με τη διάνοιξη της ευθυγράμμισης, το εκτεταμένο πρόγραμμα αποστράγγισης του Δέλτα, τη διανομή γης μεταξύ των κύριων και προστατευτικών αναχωμάτων, τις αυθαίρετες επεμβάσεις από φορείς. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα το στένεμα της φυσικής κοίτης του ποταμού, συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, την ελάττωση του όγκου του γλυκού νερού, τη διατάραξη του βιολογικού κύκλου, τη ρύπανση από τα φυτοφάρμακα, τη  διάβρωση των εδαφών…


 


Από το 1995 αποτελεί σημαντικό σημείο προορισμού  για τον  εναλλακτικό τουρισμό,  οι επισκέπτες μέχρι σήμερα αγγίζουν τους 120.000.


Το 1998 με ΚΥΑ ορίστηκαν οι ζώνες  Ειδικής Προστασίας του υγροτόπου, συνολικά περίπου 85 τετρ. χλμ., που είναι στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας της Συνθήκης Ραμσάρ.


Το 2000 συστάθηκαν φορέας ορθολογικής Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου.


Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα ο φορέας αδυνατεί να λειτουργήσει, ενώ το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει ορίσει τα νέα μέλη της διοίκησης του φορέα.


Την ίδια στιγμή η δρομολογούμενη κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, ένα  έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ανοίγει  νέες συζητήσεις για την προστασία του  Δέλτα του Έβρου.


 


Στο ερώτημα λοιπόν η προστασία της φύσης στην περίπτωση του Δέλτα του Έβρου, μπορεί να είναι  μοχλός ανάπτυξης ή τροχοπέδη, αναζητήθηκαν απαντήσεις από επιστήμονες – έλληνες αλλά και από τις γειτονικές χώρες -  και αιρετούς κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε ο δήμος Φερών σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ.


 


«Είναι αλήθεια ότι όλοι μας, φορείς και πολίτες του Έβρου, τόνισε ο δήμαρχος Φερών Γιώργος Ουστούνογλου, είδαμε με προσδοκία τη σύσταση του φορέα Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου, γιατί πιστέψαμε ότι επιτέλους θα υπάρχει ένας φορέας, που θα ασχοληθεί συστηματικά, ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα με τη διαχείριση του Δέλτα με ορθολογικό τρόπο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν από την αδυναμία του φορέα να λειτουργήσει και την ατολμία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ να ορίσει τα νέα μέλη της διοίκησης του φορέα».


Ο κ. Ουστούνογλου ζήτησε   την άμεση λειτουργία του φορέα Διαχείρισης, τον προγραμματισμό  και την υλοποίηση του φράγματος της Μανθείας, την άμεση εκτέλεση του έργου Αναβαθμίδα στην ευθυγράμμιση του ποταμού Έβρου, τη διακρατική συνεργασία, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου τουριστικής προβολής της περιοχής σε συνδυασμό με το Δέλτα, το Δάσος της Δαδιάς, τα ιαματικά λουτρά Τραϊανούπολης, Διδυμοτείχου κ.λπ.


 


Κυρίαρχο πρόβλημα  για το Δέλτα του Έβρου είναι η έλλειψη κοινού σχεδιασμού άρα η έλλειψη συνέπειας και συναίνεσης, τόνισε ο Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος επιστημονικός σύμβουλος της WWF HELLAS.


Σημείωσε ότι ο φυσιολατρικός τουρισμός έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης  και αποτελεί ισχυρό εργαλείο, όμως δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς σωστή διαχείριση του τουριστικού πόρου, δηλαδή όλου του Δέλτα του Έβρου. Τόνισε ότι μπορούν να συνυπάρξουν πολλές  δραστηριότητες με εξορθολογισμό χρήσης του χώρου και των πόρων.  Γι αυτό χρειάζεται διατύπωση κοινού οράματος, προσεκτική στοχοθεσία, ιεράρχηση  στόχων πολλαπλής διαχείρισης, εφαρμογή της νομοθεσίας από όλους. «Χρειάζεται καινούργιο και ενιαίο σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης και ειλικρινής στήριξη του φορέα Διαχείρισης», κατέληξε.


 


Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του Έβρου, στην απέναντι πλευρά της Τουρκίας αναφέρθηκε ο καθηγητής Hasan Hayri με κυριότερες τις απειλές που προέρχονται από  την ανεξέλεγκτη επέκταση των ρυζοκαλλιεργειών, την υπερβολική χρήση εδαφών για την κτηνοτροφία, την αστικοποίηση, την κατασκευή και λειτουργία βιομηχανιών επεξεργασίας ρυζιού, την ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων, τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στα νερά του ποταμού, που προέρχονται από την τουρκική ενδοχώρα. Μεταξύ των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σημείωσε τον περιορισμό των ρυζοκαλλιεργειών, την απαγόρευση της χρήσης του νερού της λίμνης της Γκάζας.


 


Στις αρνητικές πλευρές της εγκατάστασης του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς –Αλεξανδρούπολη αναφέρθηκε ο  Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, χημικός υγιεινολόγος μηχανικός, σημειώνοντας πως τα μέχρι τώρα αναφερόμενα οφέλη δεν φαίνεται να το καθιστούν μοχλό ανάπτυξης ή ουσιαστικό πόλο ανάπτυξης για την περιοχή. ¶ρα δεν υπάρχει λόγος για πανηγυρισμούς και υπέρμετρες προσδοκίες. Υπάρχουν πολλές πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη σημερινή αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, είπε,  διατυπώνοντας το ρητορικό ερώτημα: Θα αγοράζατε βιολογικά προϊόντα από το Μπακού; Θα τρώγατε θαλασσινά από το Νοβοροσίσκ ή από το Κουβέιτ;


«Θα πρέπει, υπογράμμισε ο κ. Παρασκευόπουλος, να ανοίξει άμεσα συζήτηση και να ακουστούν αβίαστα και ελεύθερα όλες οι απόψεις. Θετικές και αρνητικές, έτσι ώστε να γνωρίζει η τοπική κοινωνία τι πρόκειται να συμβεί και να πάρει θέση. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση μιας πραγματικά πληροφορημένης κοινωνίας, αν όχι στην υλοποίηση ή όχι της επένδυσης, τουλάχιστον, στο σχεδιασμό, στον τρόπο κατασκευής, στον τρόπο λειτουργίας, στα προληπτικά μέτρα, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και γιατί όχι στα «ανταποδοτικά» προς το περιβάλλον οφέλη».


 


Στη σημασία που δίνει η Ε.Ε. στη διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του περιβάλλοντος αναφέρθηκε η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Τζαμπάζη. Σημείωσε ότι η βασική αρχή της διασυνοριακής συνεργασίας είναι η δημιουργία δεσμών και συμβατικών σχέσεων στις παραμεθόριες, έτσι ώστε να μπορούν να βρεθούν κοινές λύσεις.


«Η ευρωπαϊκή εμπειρία, σημείωσε η κ. Τζαμπάζη, έχει δείξει ότι  η συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματική εκπλήρωση στόχων και να συμβάλει στη βελτίωση και την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών. Πρόσφατη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία, έχει δείξει ότι οι τοπικές αρχές κατά μήκος των συνόρων της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας είναι ανοικτές και επιδιώκουν τη διασυνοριακή συνεργασία, ειδικά στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος».

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ "ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ"

 

Διήμερη πανελλαδική συνάντηση των Κέντρων Πρόληψης με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κέντρα Πρόληψης – αξιολόγηση, προβλήματα και προοπτικές»  συνδιοργανώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών και Προαγωγής της Υγείας Νομού Θεσπρωτίας «Αριάδνη», την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Μαρτίου 2005, στην Ηγουμενίτσα (συνεδριακό κέντρο Τ.Ε.Ι.).


 


Βασικός στόχος της συνάντησης είναι να αναδειχθεί το έργο που προσφέρουν τα Κέντρα Πρόληψης κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά στις τοπικές κοινωνίες, τα προβλήματα λειτουργίας τους αλλά και οι προοπτικές για αυτές  τις δομές πρόληψης.


 


Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αξιόπιστων προγραμμάτων πρόληψης αποτέλεσε ουσιώδη πυλώνα της πολιτικής κατά της εξάρτησης από τα ναρκωτικά. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία με της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον ΟΚΑΝΑ.


Η Τοπική Αυτοδιοίκηση  συνέβαλε στην ενεργοποίηση των κοινωνιών και ο ΟΚΑΝΑ στην επιστημονική στήριξη του έργου.


Επιπλέον η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε  βασικό φορέα για την ίδρυση,  χρηματοδότηση και διοίκηση των δομών πρόληψης σε πανελλαδικό επίπεδο.


 


Τα Κέντρα Πρόληψης άρχισαν να ιδρύονται το 1996.


Σήμερα λειτουργούν 66 Κέντρα Πρόληψης σ΄ όλη τη χώρα, που έχουν συσταθεί από τοπικούς φορείς (δήμους, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, συλλόγους εκπαιδευτικών, ιατρικούς συλλόγους κ.α.), απασχολούν 360 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 291 είναι επιστημονικό προσωπικό.


Χρηματοδοτούνται κατά 50% από πόρους των δήμων και κατά 50% από τον ΟΚΑΝΑ. Για το 2005 η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 6 εκ. ευρώ.


 


Από την πολυετή κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έχουν συγκεντρωθεί εμπειρία, προβληματισμοί και προτάσεις, στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν προς όφελος της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της πρόληψης. Και αυτό αποτελεί το βασικό ζητούμενο της πανελλαδικής συνάντησης των εκπροσώπων των Κέντρων Πρόληψης.


 


Το πρόγραμμα των εργασιών της διήμερης συνάντησης αποτελείται από δύο ενότητες.


Την Παρασκευή 18 Μαρτίου  -  5.30 – 9.00 μ.μ.  -  θα συζητηθεί η ενότητα «Εθνική Πολιτική για την Πρόληψη» με τις εξής επιμέρους εισηγήσεις:


Η κατάσταση της χρήσης ουσιών στην Ελλάδα. Τάσεις και προτεραιότητες στην πρόληψη.


 Εθνική στρατηγική για την πρόληψη: Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της πολιτικής για τη μείωση της ζήτησης.


Η πρόληψη στην εκπαίδευση.


Η συμμετοχή της ΤΑ στην πρόληψη.


Νέες προκλήσεις διεθνή δεδομένα.


 


Το Σάββατο 19 Μαρτίου – 9.30 – 2.30 μ.μ. -  θα συζητηθεί η ενότητα «Κέντρα Πρόληψης – αξιολόγηση, προβλήματα, ανάγκες και προοπτικές».


Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα παρουσιαστούν  εμπειρίες από τη μέχρι σήμερα λειτουργία Κέντρων Πρόληψης.


Επίσης θα παρουσιαστεί πρόταση της ΚΕΔΚΕ για νέο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών δομών σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι  εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης θα καταθέσουν τη δική τους εμπειρία και τις προτάσεις τους.


 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ

 

Την έντονη δυσαρέσκειά της εκφράζει η ΚΕΔΚΕ  για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  το θέμα της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Λίγες μόλις μέρες μετά τις διακηρύξεις  του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπη Παυλόπουλου από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ στο Ηράκλειο ότι « το σύγχρονο πρότυπο οργάνωσης του κράτους οφείλει να διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας», «ότι στις  αποκεντρωμένες και αυτοδιοικούμενες μονάδες μεταφέρεται το σύνολο, σχεδόν, των εκτελεστικών δραστηριοτήτων του κράτους, ενώ στις κεντρικές υπηρεσίες παραμένει ο επιτελικός σχεδιασμός και ο έλεγχος»  και ότι «την πραγματικότητα αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα το Σύνταγμα στο άρθρο 102»,  ήρθε η ίδια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να τις αναιρέσει με τις πρακτικές της.


 


Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  διοργάνωσε σήμερα ημερίδα με θέμα «Συνεργασία των Δημοσίων Υπηρεσιών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών» και στόχο – όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου – «την αξιοποίηση της εμπειρίας από την έως τώρα λειτουργία των ΚΕΠ, αλλά και την εφαρμογή νέων διαύλων συνεργασίας τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες».


 


Στην εν λόγω ημερίδα συμμετείχαν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΔΑ  και υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν προσκλήθηκε, ούτε ενημερώθηκε, ούτε συμμετείχε βεβαίως  η Αυτοδιοίκηση, στην οποία της έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα της λειτουργίας των ΚΕΠ και τα λειτουργεί με επιτυχία – κατά γενική ομολογία -  από συστάσεώς τους μέχρι σήμερα.


Επομένως η  Αυτοδιοίκηση είναι ο κύριος φορέας που πρέπει να καταθέσει την εμπειρία της από την έως τώρα  λειτουργία των ΚΕΠ.


Η επιλογή του υπουργείου Εσωτερικών να αποκλείσει την Αυτοδιοίκηση από αυτήν τη συζήτηση – και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του θεσμού των ΚΕΠ, αφού είναι σε εξέλιξη η συζήτηση  με το υπουργείο τόσο για το θέμα των υπαλλήλων των ΚΕΠ, όσο και για την κάλυψη του λειτουργικού κόστους – μόνο ερωτηματικά προκαλεί.


Και το κύριο ερώτημα που απορρέει και στο οποίο η ΚΕΔΚΕ περιμένει απάντηση, είναι αν τα ΚΕΠ θεωρούνται ως κρατική υπηρεσία που λειτουργεί μέσα στους δήμους, ή είναι αρμοδιότητα που την ασκούν οι δήμοι.


Αν δηλαδή στόχος της Κυβέρνησης είναι η  αποσυγκέντρωση του κράτους ή αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΕΔΚΕ - ΙΓΜΕ - ΕΔΕΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Η αναγκαιότητα λήψης μέτρων από τους συναρμόδιους φορείς για την ορθολογικότερη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας μας, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα αυτόν πανελλαδικά, καταγράφηκαν στον πρώτο κύκλο των ημερίδων, που διοργάνωσε στις 27 Ιουνίου στα Χανιά και στις 4 Ιουλίου στο Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).


Βασικός στόχος των ημερίδων, με τίτλο «Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων – Συνεργασία ΚΕΔΚΕ – ΙΓΜΕ», που τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών της Τ.Α., απευθύνονταν σε όσους έχουν σχέση με τα θέματα διαχείρισης του νερού και του περιβάλλοντος, και κυρίως σε Δημάρχους, σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ΔΕΥΑ, ήταν η ενημέρωση των φορέων της Τ.Α. στην εφαρμογή και στην εναρμόνιση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς επίσης η παρουσίαση της μέχρι τώρα πορείας των εργασιών και αποτελεσμάτων της Προγραμματικής Σύμβασης ΚΕΔΚΕ - ΙΓΜΕ.


Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ρόλο των ΔΕΥΑ σήμερα, στη βελτίωση και αναβάθμιση αυτών, καθώς και στην τιμολογιακή πολιτική.


Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και Δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης, έκανε μια εισήγηση με θέμα το ρόλο των ΔΕΥΑ στη διαχείριση των υδατικών πόρων και παρατήρησε ότι οι ΔΕΥΑ είναι οι πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις των ΟΤΑ .


'Οσον αφορά τα δάνεια των ΔΕΥΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η ΕΔΕΥΑ πέτυχε όχι μόνο την παράταση αποπληρωμής των δανείων, αλλά και την μείωση του επιτοκίου σε 5,9%, αφού δόθηκε η δυνατότητα στις ΔΕΥΑ να ρυθμίσουν τα δάνεια τους με τη σύναψη νέου δανείου.


Τα πολύ μεγάλα δάνεια για τα οποία μειώθηκε το επιτόκιο από 16% σε 7%, είναι τα δάνεια των ΔΕΥΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.


Ένα από τα βασικότερα αιτήματα της ΕΔΕΥΑ όσον αφορά στη διαχείριση των Υδατικών Πόρων στην χώρα μας, είναι όχι μόνο η ίδρυση ενιαίου φορέα υδατικών πόρων αλλά και η συμμετοχή της ΕΔΕΥΑ και των ΔΕΥΑ, σε όλα τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα άσκησης της υδατικής πολιτικής.


Κάνοντας αναφορά στην μέχρι σήμερα συνεισφορά του ΙΓΜΕ στα θέματα των Υδατικών Πόρων της Χώρας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΓΜΕ, Γεώργιος Γκέκας σημείωσε την πραγματοποίηση στα πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ. (1996 - 2000) 30 υδρογεωλογικών έργων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην εκτέλεση έργων πανελλαδικής εμβέλειας, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών Ελλάδας, με 442 υδροσημεία σε όλα τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας για την παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υπόγειων νερών, που θα επεκταθεί στα 500 υδροσημεία παρατήρησης, στα πλαίσια του Γ' Κ.Π.Σ. η Ψηφιακή Τράπεζα Υδρογεωλογικών Δεδομένων και το Διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερών του ΙΓΜΕ. Αναφέρθηκε ειδικά στην δικαιώση στην πράξη της Προγραμματικής Σύμβασης ΚΕΔΚΕ - ΙΓΜΕ, αφού στα πλαίσιά της υποβλήθηκαν, στους 18 μήνες λειτουργίας της, 600 αιτήματα από τους ΟΤΑ για την παροχή επιστημονικής συνδρομής τους ΙΓΜΕ σε θέματα υδατικών πόρων, εδαφικών αστοχιών (κατολισθήσεις) και περιβάλλοντος ενώ έχουν ήδη σταλεί στους Δήμους της χώρας περισσότερες από 400 εκθέσεις με τις προτάσεις του ΙΓΜΕ, για την επίλυση των προβλημάτων.


Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Ηλίας Μαριολάκος, κάνοντας ειδική αναφορά στο φαινόμενο της λειψυδρίας και στις μεθόδους αντιμετώπισής του, τόνισε ότι χρειάζεται ολιστικού τύπου διαχείριση του προβλήματος, δηλαδή κοινή αντιμετώπιση των επιφανειακών, των υπογείων, των υφάλμυρων και των χρησιμοποιούμενων νερών.


Στο πρόγραμμα των ημερίδων αυτών συμμετείχαν ακόμη με εισηγήσεις ειδικοί επιστήμονες του ΙΓΜΕ και εκπρόσωποι από ΔΕΥΑ διαφόρων περιοχών της χώρας, ενώ σημαντικό υπήρξε και το ενδιαφέρον πολλών παρευρεθέντων δημάρχων και αιρετών της Τ.Α. .

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΣΔΔΑ -ΕΝΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΠΕΣΔΔΑ και την ΕΝΑΕ διοργανώνουν


τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2003, ημερίδα με θέμα:


 


«Για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων»


 


 


Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental.


 


«Στόχος της ημερίδας, τονίζει στην πρόσκλησή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος, είναι να ενημερώσει διεξοδικά όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το κρίσιμο και οξύ ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι πλέον αναγκαίο και εξαιρετικά επείγον, να δοθεί λύση με το κλείσιμο των παράνομων χωματερών που αποτελούν εστίες μόλυνσης και είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η εικόνα αυτή προσβάλει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα των απορριμμάτων μας αφορά όλους. Η λύση είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Με κέντρα διαλογής και ανακύκλωσης, με σταθμούς μεταφόρτωσης, με εργοστάσια επεξεργασίας, με χώρους υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί η αξιοποίηση των σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών διαχείρισης».


 


 


 


 


Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Ο ρόλος των ΟΤΑ στις νέες Πολιτικές για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη είναι το θέμα  ενημερωτικής διημερίδας που διοργανώνει η ΚΕΔΚΕ με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).


 


Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου (ώρα έναρξης 17.00) και Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2003 (9.30 – 16.30) στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel).


Στόχος της διήμερης συνάντησης είναι η παροχή έγκυρης και άμεσης πληροφόρησης για τις δυνατότητες, που έχουν σήμερα οι ελληνικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν στα προγράμματα και τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ, που αφορούν ιδιαίτερα στις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Προώθησης της Απασχόλησης.


Η διημερίδα αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ «Τοπική Απασχόληση και Ανάπτυξη», που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Ρόδο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ και φορέα διοργάνωσης το Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ).


 


Την έναρξη των εργασιών της διημερίδας θα κηρύξει η Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ¶ννα Διαμαντοπούλου.


 


Θα μιλήσουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Κ. Σκανδαλίδης,  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Ρέππας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ


Π. Κουκουλόπουλος και ο διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γ. Μαρκοπουλιώτης.


Τη δεύτερη μέρα, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, θα συζητηθούν δύο θέματα: Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης, Πλαίσιο Πολιτικής και Χρηματοδοτικά Εργαλεία.


Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Προώθησης της Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.


Σχετικές εισηγήσεις θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αγροτικού Τομέα της Ε.Ε., καθώς και ευρωπαίοι δημάρχοι.


 


Ακολουθεί το πρόγραμμα.


                                                                                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


 


 


 


 


 


 


Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2003


 


17.00 – 18.00


Προσέλευση – εγγραφή συμμετεχόντων


 


18.00 – 19.45


Καλοσώρισμα


Από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ Πάρι Κουκουλόπουλο.


 


Χαιρετισμός


Από τον Διευθυντή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Γιώργο Μαρκοπουλιώτη.


 


Ομιλίες


Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Χριστοδουλάκη,με θέμα:


«Η συμμετοχή των ΟΤΑ στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Απασχόλησης».


 


Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης


Κώστα Σκανδαλίδη, με θέμα:


«Πολιτικές του ΥΠΕΣΔΔΑ για την ενδυνάμωση του ρόλου των ΟΤΑ στην απασχόληση και ανάπτυξη».


 


Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Ρέππα, με θέμα:


«Πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι στόχοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».


 


Ομιλία και κήρυξη έναρξης εργασιών Διημερίδας από την Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΄Αννα Διαμαντοπούλου.


 


21.00


Παράθεση δείπνου


 


 


Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2003


 


9.30 – 12.00


Πρωϊνή Συνεδρία


 


Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Ανάπτυξης. Πλαίσιο Πολιτικής και Χρηματοδοτικά Εργαλεία


 


Προεδρεύων : Πάρις Κουκουλόπουλος, Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ


 


Εισηγήσεις με θέματα:


 


«Οι αρμοδιότητες και η νέα μορφή λειτουργίας των ΟΤΑ στην πορεία για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και προώθηση της απασχόλησης».


Από τον Βασίλη Βαλασόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.


 


«Η  αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων  των διαρθρωτικών ταμείων από τους ΟΤΑ στην Ελλάδα»


Από τον Robert Shotton, Προϊστάμενο Μονάδας Ε1 – Ελλάδα, Γενική  Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


«Οι ΟΤΑ μπροστά στην ανάγκη σωστής προετοιμασίας και άρτιας εξέλιξης των έργων τους»


Από τον Γεώργιο Γιαννούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Μονάδας Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 


«Πλαίσιο Πολιτικής για τις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις  Αγροτικής Ανάπτυξης»


Από τον Νικηφόρο Σιβένα, Διευθυντή Οριζόντιων Θεμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 


«Προτεραιότητες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε θέματα απασχόλησης, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Forum Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση»


Από την Ιωάννα Πανοπούλου, Γενική Γραμματέα Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


 


«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα»


Από τον Παν. Θεοφανόπουλο, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


 


«Το πλαίσιο Πολιτικής και τα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση»


Από τον  Xavier Prats Monne, Προϊστάμενο  Μονάδας Απασχόλησης, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 


«Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Προβλήματα και Προοπτικές».


Από τον Απόστολο Κοιμήση, Δήμαρχο Αμφιλοχίας, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ.


 


12.00 – 14.00


Διάλειμμα – Γεύμα (αίθουσα Μακεδονία)


 


14.00 – 16.30


Απογευματινή Συνεδρία


 


Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Αστικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Υπαίθρου και Προώθησης της Απασχόλησης στο τοπικό επίπεδο.


 


Εισηγήσεις με  θέματα:


 


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης και προώθηση της απασχόλησης. Παρουσίαση καλών πρακτικών – η περίπτωση της Αυστρίας»


Από την Anette Scoppetta,  Συντονίστρια Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης στην Αυστρία.


 


 


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Παρουσίαση καλών πρακτικών - η περίπτωση της Γαλλίας»


Από τον Jean Bonfillon,  Δήμαρχο Fuveau  στη Γαλλία.


 


«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής και αγροτικής ανάπτυξης. Παρουσίαση καλών πρακτικών - η περίπτωση της Αγγλίας»


Από τον Ruth Bagnall, επικεφαλής των Εργατικών στο Συμβούλιο της πόλης του Cambridge.


 


«Η περίπτωση της περιοχής Αρχανών»


Από τον Σταύρο Αρναουτάκη, Δήμαρχο Αρχανών.


 


«Ευκαιρίες και προβλήματα από τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον αστικό και αγροτικό χώρο»


Από την Αναστασία Λαγουδάκη, πολεοδόμο χωροτάκτη- εμπειρογνώμωνα.


 


 


16.00 – 16.30


Συμπεράσματα εργασιών Διημερίδας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ


Πάρι Κουκουλόπουλο


 


16.30 Λήξη διημερίδας