Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ

Περιληπτική αναφορά στο έργο LIFE – IP AdaptIn

 Εισαγωγικά :

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018 υπεγράφη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Συμφωνητικό Επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου με το ακρωνύμιο LIFE IP-AdaptInGR, που αφορά στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Το έργο έρχεται να εφαρμόσει την Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Χαμηλών Εκπομπών για το 2050 και να συμβάλλει στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2030 αλλά και την σχετική αναθεωρημένη Στρατηγική Προσαρμογής.

Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετέχουν 19 ακόμα εταίροι προερχόμενοι τόσο από την κεντρική διοίκηση (Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης), από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Δήμοι Κατερίνης, Κομοτηνής, Λάρισας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Ρόδου), όσο και Ακαδημαϊκοί φορείς (ΕΜΠ, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο, ΤτΕ) αλλά και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών όπως η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος &Πολιτισμού και το Μαριοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυμα.

 

Το έργο είναι 8ετούς διάρκειας (2019-2026) και έχει προϋπολογισμό 14.189.548 με χρηματοδότηση που φτάνει στο 58,73% από Ευρωπαϊκά Ταμεία (Ταμείο Συνοχής και Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και με ιδίους πόρους 39,26 % (Πράσινο Ταμείο) και εξωτερική χρηματοδότηση 2,01 %.

Κύριος στόχος του έργου είναι η πιλοτική εφαρμογή, δράσεων και πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στις 3 Περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) και στους 5 Δήμους (Κατερίνης, Κομοτηνής, Λάρισας, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Ρόδου) που συμμετέχουν, τα οποία θα αποτελέσουν και «καλά παραδείγματα» προσαρμογής για άλλες περιοχές.

Ενδεικτικ’α οι δράσεις που αφορούν στους δήμους είναι ο σχεδιασμός αντιπλημμυρικών υποδομών, συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας, έργων προστασίας σε παράκτιες ζώνες και παρακολούθησης της διάβρωσης των ακτών καθώς και ο σχεδιασμός αστικών αναπλάσεων, η πρόληψη δασικών πυρκαγιών και η διαχείριση υδατικών πόρων σε περιοχές με ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο.

Πέραν αυτών όμως υπάρχουν στόχοι που αναφέρονται στο εθνικό επίπεδο και αφορούν στο σχεδιασμό και διαμόρφωση μίας πλατφόρμας που θα προτείνει αποτελεσματικά κλιματικά μοντέλα και οδηγούς για την ενσωμάτωση του κλιματικού ρίσκου σε έργα που επηρεάζουν τη λειτουργία της κοινωνίας και άπτονται της καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών μας.

Άλλωστε η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη δέσμευση και συμμετοχή στην ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δράσεων του έργου είναι βασικός στόχος, στον οποίο η ΚΕΔΕ θα συμβάλλει τα μέγιστα (στα πιλοτικά έργα προσαρμογής σε 5 Δήμους αλλά και στον σχεδιασμό των προσαρμοσμένων κατευθυντηρίων γραμμών για μία νέα εθνική πολιτική στον τομέα).

Σε τέτοιας κλίμακας έργα είναι πολύ σημαντική η αναμόχλευση των χρηματοδοτικών εργαλείων και η εύρεση νέων πρωτότυπων μεθόδων χρηματοδότησης ή ακόμα και ο συνδυασμός περισσοτέρων μέσων.

Το έργο είναι μεγαλόπνοο και με μακροπρόθεσμες προοπτικές, καθώς μέσα στην 8ετή διάρκεια του φιλοδοξεί να έχει επιπτώσεις σε όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής όπως :

η Ενέργεια, ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, η Διαχείριση Κινδύνων και Υδατικών Πόρων, η σχετιζόμενη Αγροτική Ανάπτυξη και μαζί με την Δασική Πολιτική και την Προστασία των Οικοσυστημάτων,  και η επιρροή του Τουρισμού.

Σε όλους αυτούς τους τομείς υπάρχουν σχεδιαζόμενες προσαρμογές που αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να διαμορφωθεί ένα καλό λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα.

 

Ανάλυση Σταδίων Έργου :

 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ :
 • Επικαιροποίηση στοιχείων, χαρτογράφηση κοινωνικών εταίρων και προσδιορισμός αναγκών
 • Παραγωγή κλιματικών προβολών για την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις Περιφέρειες και στους Δήμους (πιλοτικές περιοχές)
 1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (α’ κύκλος) :
 • Μεθοδολογίες και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πολιτικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΚΑ) στην Ελλάδα
 1. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ :
 • Πιλοτικές εφαρμογές σε 12 Περιφέρειες και σε 5 Δήμους
 • 14 Πιλοτικές Μελέτες (διαδρομές και περιοχές) σε 7 τομείς προτεραιότητας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
 • Σεμινάρια – workshops (13 σε επίπεδο περιφερειών και δήμων / 2 σε εθνικό επίπεδο)
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πληροφοριακής πλατφόρμας – ιστοσελίδας
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης αποτελεσμάτων
 1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (β’ κύκλος) :
 • Αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικής Πολιτικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
 • Ανάλυση των συνεργιών μεταξύ των πολιτικών μετριασμού και προσαρμογής στο πλαίσιο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Χαμηλών Εκπομπών του 2050 (δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμού)
 1. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
 • Σε Ελλάδα (πιλοτικές περιοχές / εγχειρίδια AdaptIn / συναντήσεις με εμπειρογνώμονες / επιχειρηματικά σχέδια)
 • Σε ΕΕ (δικτύωση με έργα κ εκδηλώσεις / θεματικά workshops)
 • Σε Μεσόγειο (Τριμερείς συμφωνίες με Κύπρο/Αίγυπτο/Ισραήλ / συνέργιες με άλλα Med LIFE έργα και άλλες ενώσεις μεσογειακού χώρου)