Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ

Ενημέρωση για το έργο: Green Infrastructure (GrIn)

Περίληψη έργου LIFE GrIn - Ο ρόλος της ΚΕΔΕ

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.lifegreengasnetwork.com/en/

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life που αφορά στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και σε εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή η ΚΕΔΕ αιτήθηκε συμμετοχή στο έργο Green Infrastructure (GrIn) το οποίο και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό : 1.722.705 ευρώ, ενώ η ΚΕΔΕ έχει προϋπολογισμό 80.000 ευρώ, με το 60 % να χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και το υπόλοιπο 40 % να μπορεί να καλυφθεί από τον κωδικό προσωπικού (staff). Το έργο είναι 3 ετές και αφορά την περίοδο 6.2018-12.2021.

 

Επικεφαλής εταίρος είναι ο Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και δει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Συστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων ενώ οι υπόλοιποι εταίροι του σχήματος είναι:

 • Η ΓΟΥΝΑΡΗΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ-‘Homotech”
 • Ο Δήμος Αμαρουσίου
 • Ο Δήμος Ηρακλείου
 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πράσινων περιοχών στις πόλεις μέσα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, τον εντοπισμό των προβλημάτων, των ελλείψεων, των κενών και των νομοθετικών περιορισμών καθώς και κυρίως η έρευνα για την κάλυψη των νέων αναγκών με αποτελεσματικό τρόπο μέσω όποιων νομοθετικών αλλαγών που επίσης θα προταθούν και θα εφαρμοστούν πιλοτικά στους δύο δήμους του σχήματος στοχεύοντας στη διαμόρφωση καλής πρακτικής που μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικές προσαρμογές στους περισσότερους αστικούς δήμους.

Αναλυτικότερα οι στόχοι είναι :

 1. η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για τη διαχείριση, την επίβλεψη και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης στις αστικές περιοχές πρασίνου που βασίζονται στον συνεργατικό σχεδιασμό και τις καλές πρακτικές στις αστικές δασικές περιοχές και που καλύπτουν τόσο το δημόσιο αίσθημα όσο και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 2. η προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα των πόλεων (φαινόμενο θερμοκηπίου, άνοδος στάθμης υδάτων, αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση για ψύξη/θέρμανση κλπ)
 3. η προώθηση ολοκληρωμένων και βιώσιμων πολιτικών αστικού σχεδιασμού
 4. η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και μέσα από την ενημέρωση για τον πολυπλειτουργικό σχεδιασμό των αστικών χώρων πρασίνου
 5. η διάδοση της γνώσης ανάμεσα στους παράγοντες λήψης αποφάσεων, σχετικά με την χρησιμότητα αλλά και την αναγκαιότητα της ανάληψης δράσης σε σχέση με την υιοθέτηση των πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε δημοτικό επίπεδο.
 6. Η προώθηση της συμμετοχής των βασικών παραγόντων στην εκστρατεία διάδοσης της γνώσης αυτής
 7. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η βελτίωση της νοοτροπίας σχετικά με τον σεβασμό της χλωρίδας και της πανίδας των πόλεων

Η ΚΕΔΕ θα αναλάβει στο έργο :

 1. Τη διοργάνωση ημερίδας όπου θα παρουσιαστούν οι προδιαγραφές των νέων προτεινόμενων πολιτικών μετά την σχετική έρευνα, η οποία και θα αφορά σε δήμους των 50.000 κατοίκων και άνω
 2. Τη διοργάνωση του τελικού Συνεδρίου του έργου όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτού σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς
 3. Την έκδοση σχετικού ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού για τις ως άνω διοργανώσεις
 4. Την κάλυψη του εξόδου συνεχόμενης διερμηνείας σε αυτές τις διοργανώσεις
 5. Την γενικότερη υποστήριξη της διάχυσης της γνώσης και πληροφόρησης γύρω από το έργο, σε όλη του τη διάρκεια και όπου χρειαστεί