Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ

Λαθεμένες αντιλήψεις που κυριαρχούν στις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την υγεία των μεταναστών - Έρευνα Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

mighealth

Στα πλαίσια του προγράμματος MigHealthCare δημιουργήθηκε το παραπάνω πόστερ το οποίο παρουσιάζει δύο από τις πιο γνωστές λαθεμένες αντιλήψεις καθώς και τα πραγματικά αποτελέσματα της έρευνας που έχει γίνει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

1: "Οι μετανάστες μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες;"

Σύμφωνα με την έρευνα αποδείχθηκε ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συνήθως έχουν καλή γενική υγεία, αλλά κινδυνεύουν να αρρωστήσουν κατά τη διάρκεια μετακίνησης από την μία χώρα στην άλλη ή στην χώρα υποδοχής λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης ή μη δυνατότητας προσαρμογής στον τρόπο ζωής τους.

Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα της πρώτης «Έκθεσης για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών» στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της ΠΟΥ, που κυκλοφόρησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το 2018. Η έκθεση συνοψίζει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών - με περισσότερα από 13 000 έγγραφα - καθώς και την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρες για την προώθηση της υγείας τους. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, Μετανάστευσης και Φτώχειας (INMP).

Βασικά σημεία για τις μεταδοτικές ασθένειες:    Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μπορούν να είναι πιο ευάλωτοι σε μολυσματικές ασθένειες σε τόπους προέλευσης, διέλευσης και προορισμού λόγω της έκθεσής τους σε λοιμώξεις, της έλλειψης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, της διακοπής της φροντίδας και των κακών συνθηκών διαβίωσης.
    Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης μεταδοτικών ασθενειών από τον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών στον πληθυσμό υποδοχής.

Οι μελέτες στην παρούσα έκθεση δείχνουν ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που ζουν σε χώρες με λιγότερο ευνοϊκές πολιτικές ενσωμάτωσης αναφέρουν μεγαλύτερες δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των μεταναστών.2: "Οι μετανάστες υπερφορτώνουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας;"

Στοιχεία που βασίζονται στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η έκθεση «Κόστος αποκλεισμού από την υγειονομική περίθαλψη - Η περίπτωση των μεταναστών που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση» που δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) αποσκοπεί στην εκτίμηση του οικονομικού κόστους της παροχής τακτικής πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών, σε σύγκριση με το κόστος παροχής θεραπείας μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δύο ειδικές ιατρικές καταστάσεις - υπέρταση και προγεννητική φροντίδα - επελέγησαν ως παραδείγματα και το σχετικό κόστος τους υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας ένα οικονομικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε στη συνέχεια σε τρία κράτη μέλη της ΕΕ: ​​τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία. Οι δοκιμές υποδεικνύουν ότι η παροχή πρόσβασης σε τακτική προληπτική υγειονομική περίθαλψη για τους μετανάστες θα αποτελούσε εξοικονόμηση κόστους για τις κυβερνήσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι το μοντέλο περιλαμβάνει μόνο τα έξοδα που προκύπτουν από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, και όχι το κόστος που βαρύνει τον ασθενή ή την κοινωνία γενικότερα, είναι πιθανό να υποτιμηθεί η εξοικονόμηση κόστους. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι η παροχή τακτικής προληπτικής φροντίδας, σε αντίθεση με την παροχή μόνο επείγουσας φροντίδας, εξοικονομεί κόστος για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ακόμη και όταν χρησιμοποιείται ένα απλό μοντέλο για την εκτίμηση του κόστους, οι συνέπειες είναι σαφείς: η αντιμετώπιση μιας κατάστασης μόνο όταν γίνεται έκτακτη ανάγκη όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την υγεία ενός ασθενούς, αλλά οδηγεί και σε μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.


https://fra.europa.eu/en/publication/2015/cost-exclusion-healthcare-case-migrants-irregular-situation