Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΚΕΔΕ

Περίληψη έργου e-health monitoring

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “e-Health Μonitoring /INTERREG GREECE - BULGARIA”

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://www.greece-bulgaria.eu/approved-project/31/

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) συμμετείχε στην 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος INTERREG Greece - Bulgaria 2014-2020 με την πρόταση έργου με τίτλο “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System” (Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μέσω προσωπικού συστήματος παρακολούθησης) και ακρώνυμο eHealth Μonitoring.

Με την από 16.03.2017 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, το έργο “eHealth Μonitoring” εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποίηση.

 

Το έργο “eHealth Μonitoring”  συγκεντρώνει 6 εταίρους, 4 ελληνικούς και 2 βουλγαρικούς φορείς, σε μια συστηματική προσπάθεια να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ένα πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε ΤΠΕ και προσωπικούς μη επεμβατικούς αισθητήρες.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε ΤΠΕ και προσωπικούς μη επεμβατικούς αισθητήρες. Το σύστημα αυτό δεν θα παρέχει μόνο απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλοντος, αλλά θα δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρώπης.

Το προτεινόμενο σύστημα φέρνει την προσωποποιημένη και οικονομική παρακολούθηση της υγείας σε όλο τον πληθυσμό των δύο κρατών. Ο στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους συστήματος ηλεκτρονικής υγείας για όλους. Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και από προσωπικές φορητές συσκευές με αισθητήρες που θα παρέχουν: (1) απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πολίτη, (2) τη συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ασθενούς με τη θεραπευτική του αγωγή, (3) ζωντανή σύνδεση με το ιατρικό προσωπικό.

Το σύστημα θα μπορεί να προσαρμόζεται και να ενισχύει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε: (1) γενικό πληθυσμό (προληπτική ιατρική), (2) βραχυχρόνιους πάσχοντες, (3) χρόνιους πάσχοντες.

Το έργο “eHealth Μonitoring” εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «Ελλάδα – Βουλγαρία», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «A Socially Inclusive Cross-Border Area», Επενδυτική Προτεραιότητα 9a « Investing in health and social infrastructure which contribute to national, regional and local development, reducing inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural and recreational services and the transition from institutional to community-based services» και ειδικό στόχο 8 «To improve access to primary and emergency health care (at isolated and deprived communities) in the CB area».

Έχει διάρκεια 24 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό 629.753,24 €, με την ΚΕΔΕ να έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ποσού των 56.308,00 €. Ο προϋπολογισμός προέρχεται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους κάτωθι φορείς:

  1. Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (Επικεφαλής)
  2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
  3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  4. Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης
  5. Δήμος Kirkovo
  6. Association „EURORADAR”